ทาขุมเงินวิทยาคาร

ทาขุมเงินวิทยาคาร

353 ม. 5 ต.ทาขุมเงิน
อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170
โทร 053-574-679
โทรสาร 053-574-823 ต่อ 13
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางช่อฟ้า ม่วงมณี

กรรณิการ์ บ่อจักรพันธ์

กรรณิการ์ บ่อจักรพันธ์

ครูพี่เลี้ยงด้านคณิตศาสตร์

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

จันทร์ประภา เตจาคำ

จันทร์ประภา เตจาคำ

ครูผู้นำด้านคณิตศาสตร์

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

ณัฐกานต์ นันตากาศ

ณัฐกานต์ นันตากาศ

ครูพี่เลี้ยงด้านวิทยาศาสตร์

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

ปิยศักดิ์ นาคช่วย

ปิยศักดิ์ นาคช่วย

ครูผู้นำด้านคณิตศาสตร์

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

ผกาพรรณ อินปั่นแก้ว

ผกาพรรณ อินปั่นแก้ว

ครูผู้นำด้านวิทยาศาสตร์

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

มนฤดี ธรรมสอน

มนฤดี ธรรมสอน

ครูผู้นำด้านวิทยาศาสตร์

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

สุทธีวรรณ เมืองสุวรรณ

สุทธีวรรณ เมืองสุวรรณ

ครูผู้นำด้านวิทยาศาสตร์

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr

เข้าสูู่่ระบบ

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์