รุ่นที่ 1

รศ. ดร. ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์

University of Illinois at Urbana-Champaign

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นาย test

นาย กรกริช กุสุมามาลย์

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย กรด พันธุ์ไม้

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. กรรณิการ์ ศิริวงศ์ ณ อยุธยา

Vanderbilt University

สำเร็จการศึกษา
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช)

น.ส. กิตติพร ตรีศุภกานต์ (แซ่จึง)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

นาย ก้องเกียรติ คงสุวรรณ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ผศ. ดร. ขวัญ อารยะธนิตกุล

University of Pennsylvania

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ. ดร. จตุพร วิทยาคุณ

University of Wisconsin-Madison

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นาย จักรกฤษณ์ เสริมแก้ว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

รศ. ดร. จิรันดร ยูวะนิยม

University of Michigan

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ดร. ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์

Case Western Reserve University

สำเร็จการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นาย ฉัตรชัย ไตรสัจจ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ชัชวาล แซ่หลี

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ชัยณรงค์ จันทร์พิทักษ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย ชัยยุทธ์ นันท์วิฑิตพงศ์

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ชาญชัย จุลมานพ

University Hiroshima

สำเร็จการศึกษา
ลาออก

น.ส. ญาณนันท์ มาธิ

กำลังเรียน

ดร. ณฏฐพล(สถาพร) วุฒิพันธ์

University of Maryland

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

นาย ณัฐพงษ์ นวลสนิท

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย ณัฐพล ราชพิลา

กำลังเรียน

นาย ณัฐวุฒิ นิภานันท์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. ดวงใจ นาคะปรีชา

Liverpool John Moores University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส. ตรีรัตน์ ศรีวิพัฒน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย ถาวร เด่นดำรงทรัพญ์

ร.ร.สามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. ทรงกต ทศานนท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นาย ทรงพล ตันสุขชัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. ธนาวดี ลี้จากภัย

University of Durham

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ดร. ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์

University of Leeds

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

นาย นววิธ โกศัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. นันทนา สีสุข (ฟักทอง)

University of Edinburgh

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น.ส. นันทิยา อัมพรพฤติ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. นิภาวรรณ สำลีแก้ว

Hokkaido University

สำเร็จการศึกษา
ลาออก

ดร. นุพันธ์ เขียวไม้งาม

Oregon State University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร. บรรพต ไม้งาม

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ดร. บัญชา ธนบุญสมบัติ

Georgia Institute of Technology

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

รศ. ดร. บัญชา พูลโภคา

University of Louis Pasteur

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. บุญเฮียง พรมดอนกอย

University of Cambridge

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ผศ. ดร. บุญโชติ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง

Michigan State University

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย ปณิธิ นาคเครือ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ปรัชญา มาลาศรี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ. ดร. พงศ์เทพ สุวรรณวารี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศ. ดร. มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์

Iowa State University

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส. มนธิดา เร้าอรุณ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นาย มังคุด ผลไม้ไทยmithome

The University of Western Australia

กำลังเรียน

รศ. ดร. ยงศักดิ์ ศรีธนาอนันต์

University of California, San Diego

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ. ดร. รัชฎา บุญเต็ม

University of Cambridge

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

รศ. ดร. รัตติกร ยิ้มนิรัญ

Pennsylvania State University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

น.ส. วรรณี อังคศิริสรรพ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

นาย วรายุทธ กนิษฐานนท์

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
ลาออก

นาย วศิน สินธุภิญโญ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอีเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

รศ. ดร. วัฒนพงศ์ เกิดทองมี

Brunel University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รศ. ดร. วิชาญ ลิ่วกีรติยุตกุล

Cornell University

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย วีระชัย กิจสกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ดร. วุฒิพงษ์ รังษีสันติวานนท์

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

น.ส. ศรีดา ตันทะอธิพานิช (เอกศิริพงษ์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอีเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

น.ส. ศิริพรรณ สารินทร์ (ชิดบุรี)

University of Aberdeen

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

นาย ศุภลักษณ์ อ่างแก้ว

Case Western Reserve University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นาย สกุล ประเสริฐพงศ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. สมคิด อมรสมานกุล

Curtin University of Technology

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

นาย สมพร กล่ำเทศ

University of College of Swansea

สำเร็จการศึกษา
ลาออก

ดร. สมฤทธิ์ วงศ์มณีโรจน์

Linkoping University

สำเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาย สรวิชญ์ เอี่ยมมี

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

กำลังเรียน

ดร. สิริพร โตนดแก้ว

University of Manchester (UMIST)

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ดร. สุกมล ศรีขวัญ

University of California, San Diego

สำเร็จการศึกษา
ลาออก

ผศ. ดร. สุภาพ ชูพันธ์

University of Maryland

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นาย สุเทพ ความเพียร

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. หทัยชนก เนียมทรัพย์(ประไพพงษ์)

University of Illinois at Urbana-Champaign

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ. ดร. หมัดอามีน หมันหลิน

University of Leeds

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ. ดร. หมุดตอเล็บ หนิสอ

Nagoya University

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดร. อศิรา เฟื่องฟูชาติ

Case Western Reserve University

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

นาย เจริญ สินอภิรมย์สราญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นาย เจษฎาพงษ์ ผิวอ่อน

กำลังเรียน

น.ส. เพ็ญจิต กาญจนรัตน์

University of Oxford

สำเร็จการศึกษา
ลาออก

นาง เยาวลักษณ์ คนคล่อง(ลิ้มคองโค)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอีเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

นาย เอกรัฐ ศรีสุข

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย เอกศักดิ์ เทพยา

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. โชษิตา อินเหยี่ยว

กำลังเรียน

นาย โสภณ นุชพันธ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

น.ส. โสภิดา ศุภเกียรติกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

ผศ. ดร. ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์

The University of Akron

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. ไพศาล เสตสุวรรณ

University of Manchester (UMIST)

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ดร. ไพโรจน์ จิตรธรรม

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ