นาจระภี ตัณฑกุล

งานในความรับผิดชอบ
1. งาน พสวท. ระดับอุดมศึกษา
2. การเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ ของผู้ได้รับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ (การขอ Financial Statement การขออนุมัติเดินทาง)

เบอร์โทรศัพท์
0-2392-4021 ต่อ 2312

E-mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตารางงาน