วิจิตรา บุญเสริม

งานในความรับผิดชอบ
1. การคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา
2. ดูแลนักเรียนทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี

เบอร์โทรศัพท์
0-2392-4021 ต่อ 2316

E-mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตารางงาน