ประกาศ สสวท. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อรับ ทุน พสวท. ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอกศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

 

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)

ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

- - - - - - - - - - - - - - - - 
           ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศเรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยหมดเขตรับสมัครเมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 นั้น

          สสวท. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานประกอบการสมัครของนิสิต นักศึกษา ทุน พสวท. เรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่า
                    - มีผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อรับทุนระดับปริญญาโท-เอก จำนวน 44 คน
                    - มีผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อรับทุนระดับปริญญาเอก จำนวน 24 คน

          รวมจำนวนทั้งสิ้น 68 คน โดยมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าสอบ ณ ศูนย์มหาวิทยาลัย พสวท. 10 แห่งทั่วประเทศ

 

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น ศึกษาข้อมูลตามประกาศ และเอกสารแนบท้ายประกาศอย่างละเอียด เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการเข้าสอบ

กำหนดวันสอบข้อเขียน

- ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 08:30 – 12:30 น. ณ ศูนย์มหาวิทยาลัย พสวท. 10 แห่งทั่วประเทศ

- ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนต้องมารายงานตัว ณ สนามสอบก่อนเวลาสอบ 30 นาที

ทั้งนี้ รายละเอียดสถานที่หรือห้องสอบ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์มหาวิทยาลัย พสวท. ของตนเองหรือศูนย์มหาวิทยาลัยที่เป็นสนามสอบ


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการคัดเลือกนิสิต นักศึกษา ทุน พสวท. เพื่อเป็นพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2566 ณ ศักดิ์สยามเลคไซด์ รีสอร์ท อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ หากน้อง ๆ ติดภารกิจ ไม่สามารถไปร่วมกิจกรรมค่ายฯ ได้ ขอให้แจ้งขอสละสิทธิ์ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2566 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก จานวน 15 คน รายชื่อดังไฟล์ที่แนบ [ไฟล์รายชื่อพี่เลี้ยงค่าย]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)
 
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ คณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครรับทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566–2567 ได้ประเมินความเหมาะสมของนักเรียนเรียบร้อยแล้ว และขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 6 คน รายละเอียดดังต่อไปนี้
 

ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2566

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2566
---------------------------------------

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ดําเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

บัดนี้สสวท. ได้ประมวลผลการสอบเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก
ให้มีสิทธิ์รับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2566 จํานวน 40 คน และนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกฯ
ลําดับสํารอง จํานวน 57 คน เรียงตามลําดับคะแนน รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ 1

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้มีสิทธิ์รับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2566
จํานวน 40 คน ต้องแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่จะเข้ารับทุน พสวท. และยืนยันสิทธิ์รับทุน พสวท. ตามแบบฟอร์ม
ในเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ภายในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 18.00 น. ซึ่งโรงเรียนแต่ละแห่ง สามารถ
รับนักเรียนทุน พสวท. ได้ไม่เกิน 12 คนเท่านั้น

อ่านประกาศฉบับเต็ม และเอกสารแนบท้าย คลิก ----->  

 

 

ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์

1. รายละเอียด
ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดย ฝ่าย พสวท. ประสงค์รับสมัครนิสิต นักศึกษา ทุน พสวท. จานวน 15 คน เพื่อเป็นพี่เลี้ยงกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ระดับมัธยมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2566 ณ ศักดิ์สยามเลคไซด์ รีสอร์ท อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

อ่านข้อมูลฉบับเต็ม คลิก ----->