เชิญเข้าร่วม "โครงการสมัครสถานศึกษาให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาล" (พิเศษเฉพาะนักเรียนทุน)

ด้วย สำนักงาน ก.พ. จะจัด “โครงการสมัครสถานศึกษาให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาล” ขึ้นเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้นักเรียนทุนที่ยังไม่มีสถานศึกษาตอบรับหรืออยู่ระหว่างการสมัครสถานศึกษา ได้พบสอบถามข้อมูลต่างๆ และสัมภาษณ์กับผู้แทนสถานศึกษา อันจะช่วยให้นักเรียนได้เลือกสถานศึกษาที่เหมาะสมและสามารถสมัครสถานศึกษาได้เร็วขึ้น

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม THAI SCHOLAR’S INFORMATION (แบบตอบรับ) และส่งกลับอีเมล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557 ค่ะ (ในแบบตอบรับจะระบุวันที่ 24 ต.ค. 57 แต่ส่งได้ถึง 27 ต.ค. นะคะ)

เอกสารแนบ
- รายละเอียดโครงการ (หนังสือเชิญ กำหนดการ รายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ)
- แบบตอบรับ (พสวท.)

ประกาศให้ทุนวิจัยสำหรับบัณฑิต พสวท. แรกบรรจุปี 2557

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ทุนวิจัยสำหรับบัณฑิต พสวท. แรกบรรจุ ประจำปี 2557
        สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติ งบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย (research fund) จำนวน 30 ทุน สำหรับบัณฑิต พสวท. แรกบรรจุที่มีหน่วยงานรองรับ และยังไม่สามารถหาทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากแหล่งทุนอื่น  เพื่อให้มีโอกาสได้ทำงานวิจัยทันทีหลังสำเร็จการศึกษา     ระดับปริญญาเอก ก่อนที่พลังและความมุ่งมั่นในการทำวิจัยจะค่อยๆ ถดถอยไป และเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสบการณ์    ในการทำงานวิจัยก้าวสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ มีกำลังใจและความกระตือรือร้นทางวิชาการ และเอื้อให้การทำวิจัยบูรณาการ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานและความเป็นเลิศในวิชาชีพ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ประกาศและไฟล์เอกสารแบบฟอร์มการสมัครได้ที่นี่

หมายเหตุ 
่งเอกสารการสมัครไปยังคุณ
คุณเชาว์รัตน์ ทวีวิวัฒน์สกุล
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
924 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร.02-3924021 ต่อ 2318

 

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) และได้ดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ สสวท. ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) รายละเอียดตามไฟล์ประกาศที่แนบมา (อ่านรายละเอียดประกาศ)

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ อ่านเอกสารแนบท้ายประกาศโดยละเอียด และขอให้กรอกข้อมูลในหนังสือยืนยันการรับทุน (ดาวน์โหลดหนังสือยืนยันการรับทุน) แล้วส่งกลับมาที่สาขา พสวท. และ สควค. ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นผู้ได้รับทุน

หมายเหตุ ผู้มีสิทธิได้รับทุนสามารถส่งหนังสือยืนยันผ่านทางโทรสาร หรือไปรษณีย์อเล็กทรอนิกส์ได้ก่อน แต่ต้องส่งเอกสารตัวจริงมาด้วย

เชิญเข้าร่วมการสัมมนาโครงการเสริมสร้างความรู้ก่อนเดินทางไปศึกษาในต่างประเทศ ของสำนักงาน ก.พ.

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะจัดสัมมนาโครงการเสริมสร้างความรู้ก่อนเดินทางไปศึกษาในต่างประเทศ สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.) ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยร และทุนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวันที่ 18 และ 19 กันยายน 2557 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมเอชีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุนได้รับทราบแนวทางการจัดทำเอกสารที่ใช้ในการสมัครสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนนักเรียนทุน พสวท. ที่สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว โดยขอให้กรอกใบสมัครและส่งไปยังสำนักงาน ก.พ. ตามรายละเอียดที่ให้ไว้ ภายในวันพุธที่ 17 กันยายน 2557 ก่อนเวลา 12.00 น. ที่อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กำหนดการ || ใบสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้คุณแววพรรณ 0-2547-1458

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2557

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นิสิต นักศึกษาทุน พสวท.  ประจำปีการศึกษา  2557

ระหว่างวันที่  21 - 24  สิงหาคม  2557

ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบี  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  สุขุมวิท  กรุงเทพมหานคร

----------------------------

วันพฤหัสบดีที่  21 สิงหาคม  2557

14.00 น.-20.00 น.   - นักเรียนศูนย์ต่างจังหวัดรายงานตัวเข้าที่พัก           

วันศุกร์ที่  22 สิงหาคม  2557 (แต่งกายชุดนักเรียน/นักศึกษา)        

08.30 - 09.00  น.    ลงทะเบียนบริเวณหน้าห้องคอนเวนชั่น เอบี 

09.00 - 10.30  น.  พิธีเปิด

                         -  กล่าวรายงาน  โดย รักษาการผู้อำนวยการสาขา พสวท. และ สควค. (นางวราภรณ์  ต.วัฒนผล)

                         -  กล่าวเปิดงานและให้โอวาท   โดยผู้อำนวยการ สสวท. (ดร.พรพรรณ  ไวทยางกูร)

                        -  ถ่ายรูปหมู่แยกตามศูนย์โรงเรียน/มหาวิทยาลัย

10.30 - 10.45  น.  รับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00  น.  บรรยายพิเศษเรื่อง  “ คุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนทุน ”

                          โดย   นายมีชัย แต้สุจริยะ  ศิลปินดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2544  ศูนย์แหล่งเรียนรู้

                                 ผ้าพื้นเมืองบ้านคำปุน  จ. อุบลราชธานี

12.00 - 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 13.30 น.   รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท. (ดร.พรชัย อินทร์ฉาย)  พบนักเรียนทุน

13.30 - 14.45 น.   ชี้แจงการรายงานผลการศึกษาและระเบียบหลักเกณฑ์การจ่ายเงินทุนการศึกษา   

                         โดย   นายมิตรชัย คำงอก  และนางสาวฐิตารีย์ อานัติ

14.45 - 15.00 น.   รับประทานอาหารว่าง

15.00 - 16.30 น.   ชี้แจงสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขสัญญา   โดย  นายสุประดิษฐ สะอาด

18.00 - 20.30 น.   กิจกรรมสร้างความคุ้นเคย  โดย น.ส.เมธินีย์ สุดสวาท และคณะ  (แต่งกายชุดลำลอง)

   ประชุม เจ้าหน้าที่ สสวท. กับผู้ประสานงานศูนย์ เรื่อง”ปัญหาการปฏิบัติงาน ตามระเบียบ  

   หลักเกณฑ์ต่างๆ พสวท. และแนวทางแก้ไข”

วันที่เสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557 (ใส่เสื้อทีม)

07.00 - 08.00  น.   รับประทานอาหารเช้า

08.30 - 11.30  น.   ทดสอบภาษาอังกฤษ

12.00 - 13.00  น.   รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 15.00  น.   ชี้แจงระเบียบและหลักเกณฑ์ทุน พสวท.

                           -  ระดับมัธยมศึกษา   โดย  นางสาวสุวิมล จรูญโสตร์ และนางโสภา แย้มทองคำ

                           -  ระดับอุดมศึกษา โดย นางนาจระภี ตัณฑกุล  น.ส.วาสนา สุขสาคร  และนางวิจิตรา บุญเสริม

15.00 – 15.15  น.   รับประทานอาหารว่าง

16.00 - 16.30  น.    รองผู้อำนวยการ สสวท. (นางดวงสมร คล่องสารา)  ให้โอวาทและมอบเกียรติบัตร  

17.30 - 18.00  น.    รับประทานอาหารเย็น

18.00 – 20.00 น.    บรรยายพิเศษ “ พุทธวจน ที่ชาววิทย์ควรทราบ”   โดย อ.นวลรัตน์  ผดุงกุล

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม  2557 (แต่งกายชุดลำลอง)

07.00 - 08.00  น.    รับประทานอาหารเช้า /  เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

----------------------------

              หมายเหตุ     กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม