ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุน พสวท. ระดับปริญญาโท-เอกและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2558 เป็นกรณีพิเศษ

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอกและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2558 เป็นกรณีพิเศษและได้มีผู้ส่งใยสมัครเพื่อพิจารณาฯ นั้น

สสวท. ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดตามไฟล์ประกาศที่แนบมา (อ่านรายละเอียดประกาศ)

ผลการคัดเลือกทุนวิจัยสำหรับบัณฑิต พสวท. แรกบรรจุ ประจำปี 2557

ผลการคัดเลือกทุนวิจัยสำหรับบัณฑิต พสวท. แรกบรรจุ ประจำปี 2557

      ตามที่ สสวท. ได้ประกาศเรื่อง ทุนวิจัยสำหรับบัณฑิต พสวท. แรกบรรจุ ประจำปี 2557 บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของผู้ขอรับทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 31 โครงการ รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศและเอกสารประกอบ
      

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2558 เป็นกรณีพิเศษ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2558 เป็นกรณีพิเศษ รายละเอียดตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่นี่

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0-2392-4021 ต่อ 2311 หรือ 2312 (วัน-เวลาราชการ)

ผลสอบทุนต่างประเทศ ปี 58

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังนี้
          1. ไฟล์ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558
          2. หนังสือแจ้งยืนยันการรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2558
          3. หนังสือแจ้งยืนยันการรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก และ เอก ประจำปีการศึกษา 2558


 

รายชื่อนักศึกษาเข้าพักโรงแรมคอนวิเนียน ปาร์ค

รายชื่อนักศึกษา เข้าพักโรงแรมคอนวิเนียน ปาร์ค สุขุวิท 64  กรุงเทพฯ
เข้าพักคืนวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สถาบัน วันที่เข้าพัก-ออก
1 นางสาววรรษวัณฎ์ จันทร์ฉาย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 14-16 มีนาคม 2558
2 นางสาวณัฐนันท์ สัจจะบุญทวี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 14-16 มีนาคม 2558
3 นางสาวอารยา เรืองสุข โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 14-15 มีนาคม 2558
4 นางสาวกัญญ์ชิตา คลังบุญครอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 14-15 มีนาคม 2559
5 นางสาววรรษวัณฎ์ จันทร์ฉาย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 14-16 มีนาคม 2558
6 นางสาวณัฐนันท์ สัจจะบุญทวี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 14-16 มีนาคม 2558
7 นางสาวฐิติวรรณ จำปา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14-15 มีนาคม 2558
8 นางสาวเบญจภรณ์ จารุเลิศวัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14-15 มีนาคม 2559
9 นางสาวศิรภัสสร  พันธะสา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14-15 มีนาคม 2560
10 นายนิพพิชฌน์ แก้วสมุทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 14-15 มีนาคม 2558
11 นายนิพพิชฌน์ แก้วสมุทร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 14-15 มีนาคม 2559
12 นายจิรวิชญ์ มูลเทพ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 14-15 มีนาคม 2558
13 นายสราวุฒิ สลีสองสม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 14-15 มีนาคม 2559
14 นายสหัสชัย อินวงศ์วาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14-15 มีนาคม 2558
15 นายวรัตน์ ประทานพรเลิศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14-15 มีนาคม 2559
16 นายขวัญชัย กันไว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14-15 มีนาคม 2558
17 นายวันเฉลิม พรหมดวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14-15 มีนาคม 2559
18 นายธีรภูมิ บุญปราบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 14-16 มีนาคม 2558
19 นายญาณวุฒิ หมานมานะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 14-16 มีนาคม 2558
20 นายชินภัทร ตันติสุวรรณโณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 14-16 มีนาคม 2558
       
       
  ผู้ประสานงาน:   คุณวาสนา  สุขสาคร   086-306-7312