ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 นั้น

บัดนี้ มีผู้สอบข้อเขียนผ่าน และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม รายละเอียดดังเอกสารประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ฯ (เพิ่มเติม) 
- รายละเอียดประกาศรายชื่อเพิ่มเติม
- ลำดับการสัมภาษณ์กลุ่มวิชาเคมี (ใหม่)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 และได้ดำเนินการสอบข้อเขียนไปแล้ว นั้น

สสวท. ขอประกาศรายชื่อผู้สอบข้อเขียนผ่าน และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดตามไฟล์ประกาศที่แนบมา
- รายละเอียดประกาศ
- ลำดับการสัมภาษณ์

*

นักเรียนทุนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพฯและเขตปริมณฑล) หากประสงค์จะเข้าพัก ณ ที่พักที่ สสวท. จัดให้ ขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล ศูนย์โรงเรียน/มหาวิทยาลัย และวันที่ต้องการเข้าพักได้ที่คุณวาสนา สุขสาคร ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ 023924021 ต่อ 2318) ภายในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 ก่อนเวลา 16.00 น.
ทั้งนี้ นักเรียนทุนต้องรับผิดชอบค่าเดินทางด้วยตนเอง และหากแจ้งการเข้าพักแล้วไม่เข้าพัก นักเรียนทุนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง 

เชิญร่วมงาน พสวท. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

          “เชิญชวนผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมงาน“พสวท. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 23 - 25 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ  ณ ห้อง วิภาวดีบอลรูม A B และ C  โดยส่งแบบตอบรับคืน ฝ่าย พสวท. และ สควค. ภายในวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2392 4021 ต่อ 2313 (วิวาภร)
          ทั้งนี้ สสวท. จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมงานให้ทราบในภายหลัง ผู้สมัครร่วมงานจะต้องเป็นบัณฑิต พสวท. ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือหลังสำเร็จการศึกษา”    รายละเอียดดังนี้
          1. กำหนดการ
          2. แบบตอบรับเข้าร่วมงาน

**ประมวลข่าวงาน “พสวท. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม”***

 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

- ระดับปริญญาตรี-โท-เอก
- ระดับปริญญาโท-เอก
- ระดับปริญญาเอก

ในวันสอบข้อเขียน ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนทุกคน ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา หรือบัตรที่มีรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการเพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

หมายเหตุ
1. ผู้ที่ส่งหลักฐานการสมัครสอบไม่ครบ ต้องนำเอกสารมาส่งให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ภายในวันที่กำหนด มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน
2. ถ้าผู้สมัครคนใดส่งหลักฐานการสมัครสอบไม่ครบถ้วน หรือ ตรวจพบในภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 2311 ระหว่างวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. เท่านั้

*

แจ้งสำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2560 เกี่ยวกับการเข้าพักระหว่างการสอบฯ

ขอให้นักเรียนทุนที่ประสงค์เข้าพัก ณ ที่พักที่ สสวท. จัดให้ 
แจ้งชื่อ-นามสกุล ศูนย์ และวันที่เข้าพักไปยังคุณวาสนา ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ 023924021 ต่อ 2318) โดยมีรายละเอียดการเข้าพักดังนี้

1. หากแจ้งการเข้าพักแล้วไม่เข้าพัก นักเรียนทุนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง

2. การเข้าพักของแต่ละระดับ
ระดับปริญญาตรี
- นักเรียนจากศูนย์ต่างจังหวัด (โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ยุพราชวิทยาลัย พิษณุโลกพิทยาคม แก่นนครวิทยาลัย สุรนารีวิทยา หาดใหญ่วิทยาลัย และเบญจมราชูทิศ) สามารถเข้าพักได้ระหว่างวันที่ 19 - 22 ส.ค. 59 (เข้าพัก 19 ออก 22)
สำหรับนักเรียนจากศูนย์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สามเสนวิทยาลัย และศรีบุณยานนท์ สามารถเข้าพักได้ระหว่างวันที่ 20 - 22 ส.ค. 59 (เข้าพัก 20 ออก 22)
.
ระดับปริญญาโท-เอกและเอก
- นักเรียนจากศูนย์ต่างจังหวัด สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 19 - 20 ส.ค. 59 (เข้าพัก 19 ออก 20)

ทั้งนี้ ในการเดินทางเข้าสอบ นักเรียนทุนต้องรับผิดชอบค่าเดินทางด้วยตนเอง

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ปี2559

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต พสวท. ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2559 ผศ.ดร.พนิดา สุรวัฒนาวงศ์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จากผลงาน "เคมีคำนวณเพื่ออธิบายกลไกของปฏิกิริยาเคมีและชีวเคมี"  
ดูข้อมูลเพิ่มเติม