รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ปี2559

on . Posted in ข่าวทั่วไป

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต พสวท. ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2559 ผศ.ดร.พนิดา สุรวัฒนาวงศ์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จากผลงาน "เคมีคำนวณเพื่ออธิบายกลไกของปฏิกิริยาเคมีและชีวเคมี"  
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.พรรัตน์ รับรางวัลดีเด่น สออ.ประเทศไทย

on . Posted in ข่าวทั่วไป

          สาขา พสวท. และ สควค. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ขอแสดงความยินดีกับ ดร. พรรัตน์  วัฒนกสิวิชช์  อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ บัณฑิต พสวท. ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น สออ. ประเทศไทย (ASAIHL-Thailand Award) พ.ศ. 2556 ประเภทอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย)
http://www.asaihlth.in.th/home.html

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ปี56

on . Posted in ข่าวทั่วไป

บัณฑิต พสวท.ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2556 จำนวน 2 คน

          ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร ดวงกมล  เบ้าวัน อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผศ.ดร. วิทยา  เงินแท้ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี สาขาเคมีวิเคราะห์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บัณฑิต พสวท.ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2556 ในงานแถลงข่าวรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำ พ.ศ. 2556 ณ ห้องแลนด์มารน์คบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา

ดูภาพงานแถลงข่าวได้ที่นี้


10 ผลงานนวัตกรรมฝีมือคนไทย ใน 10 ผลงานนวัตกรรมฝีมือคนไทย กวาด 10 รางวัล จากเวทีประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ “41st International Exhibition of Inventions of Geneva”

on . Posted in ข่าวทั่วไป

          คณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โชว์ 10 ผลงานนวัตกรรมฝีมือคนไทย กวาด 10 รางวัล จากเวทีประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ “41st International Exhibition of Inventions of Geneva” ซึ่งเป็นงานที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสวิส และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลกนับเป็นอีกมิติหนึ่งที่ได้แสดงศักยภาพของประเทศไทยและผลงานนักประดิษฐ์คิดค้นชาวไทยไปประจักษ์ต่อชาวโลก และยังเป็นโอกาสดีที่นักประดิษฐ์ไทยได้พบปะกับนักธุรกิจ นักลงทุนที่ต้องการซื้อสินค้าและนวัตกรรมอีกทางหนึ่ง จัดขึ้น ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 10-14 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา

          ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารวิชาการและวิจัย และอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.หนึ่งในทีมนักวิจัยที่นำผลงานเข้าร่วมประกวดครั้งนี้ กล่าวว่า การจัดงานประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติครั้งนี้ เป็นการจัดแสดงผลงานของนักประดิษฐ์จากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก เป็นผลงานดีเด่นของแต่ละภูมิภาคที่นำมาแสดงและประกวดในเวทีนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักประดิษฐ์คิดค้นคนไทย ทั้งในระดับเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้านการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมต่อสาธารณชนในระดับนานาชาติ รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการประดิษฐคิดค้นระหว่างประเทศไทยกับองค์การด้านการประดิษฐ์ระดับนานาชาติอีกด้วย ในงานนี้ทีมอาจารย์นักวิจัยและนักศึกษาธรรมศาสตร์ ส่ง 10 ผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวด ซึ่งสามารถคว้ารางวัลมาได้ 10 รางวัล แบ่งเป็น 2 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง และ 2 รางวัลพิเศษ (Special Prize Awards) ซึ่งมาจากผลโหวตของประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมงาน
       
       สำหรับรางวัลเหรียญทอง 2 รางวัลประกอบไปด้วย รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ (Gold Medal with the Congratulations of the Jury) คือ อุปกรณ์ช่วยพ่นยาชนิดทำได้ด้วยตนเอง ของ รศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล และคณะ แห่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลในกลุ่ม วิศวกรรมทางการแพทย์สำหรับผู้ทุพพลภาพและด้อยโอกาส และได้รับรางวัล Special Prize จากประเทศไต้หวัน และอีกรางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) คือ การใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟในงานวิศวกรรมการกักเก็บสารสำคัญจากพืชด้วยเบต้าไซโคลเด็กซ์ตริน ผศ.ดร.พิษณุ ตู้จินดา และ รศ.ดร.ลักขณา หล่อตระกูล ภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีเคมีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลในกลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข และได้รับรางวัล Special Prize จาก ประเทศมาเลเซีย
       
       สำหรับรางวัลเหรียญเงิน 4 รางวัล คือ 1.ระบบฝึกจัดวางท่าทางแบบไร้สาย ของ รศ.ทพญ.ดร. ศิริวรรณ สืบนุการณ์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และผู้วิจัยร่วม อ.ทพญ.ดร.พรสวรรค์ ธนธรวงศ์ แห่ง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สืบนุการณ์ แห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลในกลุ่มคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสื่อสาร 2.การพัฒนายาเม็ดจากสารสกัดกระเจี๊ยบแดงเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ของ รศ.ดร.ภญ.อรุณพร อิฐรัตน์ และคณะ แห่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลในกลุ่มภูมิปัญญาพื้นบ้าน และอุปกรณ์ครัวเรือน 3.รถสะเทินน้ำสะเทินบก ของ รศ.ดร.ดุลยโชติ ชลศึกษ์ ผศ. ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ และคณะ แห่งภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลในกลุ่มกีฬา และกิจกรรมสันทนาการ และ 4.เครื่องปอกมะพร้าวน้ำหอม ของ รศ.วรภัทร ลัคนทินวงศ์ และ ผศ.ดร.ชาญไชย ไทยเจียม แห่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลในกลุ่มงานด้านพืชสวน และเกษตรกรรม
       
       และรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) อีก 2 รางวัล คือ เกษตร+อาศรม : บ้านแห่งอนาคต (ทำเกษตรแผนใหม่พร้อมอยู่บ้านไทยอย่างพอเพียง) ของ ดร.เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง แห่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลในกลุ่มสิ่งก่อสร้าง สถาปัตยกรรม และวิศวกรรมโยธา และระบบอบแห้งวัสดุการเกษตรชนิดไฮบริดร่วมระหว่างไมโครเวฟ ลมร้อน และระบบสายพานลำเลียงอย่างต่อเนื่องที่มีการป้อนคลื่นหลายตำแหน่ง ของ ดร.สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช และ นายวิโรจน์ จินดารัตน์ แห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลในกลุ่มงานด้านพืชสวน และเกษตรกรรม

ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา ได้รับรางวัล GREEN TALENTS 2012 ณ ประเทศเยอรมนี

on . Posted in ข่าวทั่วไป

       อาจารย์ ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้เดินทางไปรับรางวัลและเข้าร่วมกิจกรรมบางส่วนที่เป็นส่วนหนึ่งของรางวัลระหว่างวันที่ 9-24 ตุลาคม 2555 โดยเข้ารับรางวัลกับท่านรัฐมนตรี Prof. Dr. Annette Schavan (The Federal Ministry of Education and Research (BMBF)) ในวันที่ 23 ตุลาคม 2555 
       รางวัล Green Talent เป็นโปรแกรมการแข่งขันระดับโลกที่ทำการคัดเลือกให้รางวัลแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ทั่วโลกที่มีผลงานวิจัย ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาในด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาที่เป็นสีเขียว รางวัล Green Talent เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2009 โดยได้รับการสนับสนุนจาก The German Federal Government ภายใต้การจัดการของ The Federal Ministry of Education and Research (BMBF) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือด้าน R&D ในระดับนานาชาติ เพื่อการพัฒนาสีเขียวที่ยั่งยืน โดยมีประเทศเยอรมนีเป็นศูนย์กลางในการให้การสนับสนุนในด้านบุคลากร สถานที่วิจัย และ เทคโนโลยี ในปี 2012 
       อาจารย์ ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา ได้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน Green Talent 2012 และได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 25 จากผู้สมัครทั่วโลก (69 ประเทศ) โดยรางวัลประกอบด้วย
       - การเข้าร่วม The International Forum for High Potentials in Sustainable Development ณ ประเทศเยอรมนี
       - การเยี่ยมสถาบันวิจัยชั้นนำของเยอรมนี
       - การมีโอกาสพูดคุยกับนักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยใดก็ได้ในประเทศเยอรมนีที่ผู้รับรางวัลต้องการ
       - การทำงานวิจัย ณ สถานบันใดก็ได้ในประเทศเยอรมันเป็นเวลา 3 เดือน ในปี 2556

ข้อมูลจาก
http://sat.rmutl.ac.th/index.php/pr/2012-01-10-00-07-37/255--green-talents-2012-