DPST Hall of Fame ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น

on . Posted in ข่าวทั่วไป

“ศาสตราจารย์ที่ประสบความสำเร็จทั้งศาสตร์และศิลป์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น”

ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น สนใจศึกษากลไกการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ เพื่อนำไปสู่ประยุกต์ใช้งานด้านอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการวิทยาศาสตร์ระดับโลก ทั้งยังได้รับการยกย่องเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และรางวัลเมธีวิจัยอาวุโสสร้างเครือข่ายนักวิจัยรุ่นกลางและรุ่นใหม่ อันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างทีมเครือข่ายวิจัย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ