DPST Hall of Fame ศ. ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์

on . Posted in ข่าวทั่วไป

"ผู้ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์สาขาฟิสิกส์ เมื่ออายุ 34 ปี เป็นผู้ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์สาขาฟิสิกส์เมื่ออายุน้อยที่สุดของประเทศไทย"
             ศ. ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ มีงานวิจัยโดดเด่นด้านการศึกษาสมบัติทางกายภาพของสารกึ่งตัวนำ จำลองระบบเพื่อศึกษาสมบัติของสารและเปรียบเทียบกับผลการทดลองจริงด้วยวิธีการคำนวณหลายรูปแบบในการศึกษาสารหลากหลายชนิดร่วมกับการใช้แสงซินโครตรอนเพื่อให้สามารถระบุโครงสร้างระดับอะตอมและสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุได้ มีประสบการณ์ทำงานในศูนย์วิจัยแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา เช่น National Renewable Energy Laboratory, Oak Ridge National Laboratory และศูนย์วิจัย Palo Alto Research Center ในบริษัท Xerox ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. และรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท.