DPST Hall of Fame ศ. ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์

on . Posted in ข่าวทั่วไป

"ผู้ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์สาขาฟิสิกส์ เมื่ออายุ 34 ปี เป็นผู้ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์สาขาฟิสิกส์เมื่ออายุน้อยที่สุดของประเทศไทย"
             ศ. ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ มีงานวิจัยโดดเด่นด้านการศึกษาสมบัติทางกายภาพของสารกึ่งตัวนำ จำลองระบบเพื่อศึกษาสมบัติของสารและเปรียบเทียบกับผลการทดลองจริงด้วยวิธีการคำนวณหลายรูปแบบในการศึกษาสารหลากหลายชนิดร่วมกับการใช้แสงซินโครตรอนเพื่อให้สามารถระบุโครงสร้างระดับอะตอมและสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุได้ มีประสบการณ์ทำงานในศูนย์วิจัยแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา เช่น National Renewable Energy Laboratory, Oak Ridge National Laboratory และศูนย์วิจัย Palo Alto Research Center ในบริษัท Xerox ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. และรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท.

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สิทธิพร ภัทรดิลกรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา ในโอกาสได้รับรางวัล "นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561"

on . Posted in ข่าวทั่วไป

**อาจารย์ภาควิชาชีววิทยารับรางวัลระดับชาติ**
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพร ภัทรดิลกรัตน์ เข้ารับโล่รางวัล "นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561" จาก รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรา ไวคกุล นายกสมาคมปรสิตวิทยาและอายุศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ

ทั้งนี้สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีการมอบรางวัล “นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น” (Young Parasitologist Award) เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเกียรติแก่นักวิจัยด้านปรสิตวิทยา (อายุไม่เกิน 40 ปี) ที่มีศักยภาพและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพวิชาการระดับนานาชาติ ตลอดจนเป็นผู้มีจรรยาบรรณและอุทิศตนเพื่องานวิจัยด้านปรสิตวิทยาอย่างจริงจัง จนเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการทั่วไป

 

“พสวท. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ ๒

on . Posted in ข่าวทั่วไป

งาน “พสวท. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 
ดูกำหนดการ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุน พสวท. ที่เป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์ (International Conference of Young Scientists : ICYS)

on . Posted in ข่าวทั่วไป
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุน พสวท. ที่เป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์ (International Conference of Young Scientists : ICYS)

- นางสาวจุฬาลักษณ์ อินต๊ะสิน นักเรียนทุน พสวท. ศูนย์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

นำเสนอโครงงาน เรื่อง การแยกราเอนโดไฟท์ที่สร้างไอระเหยจากพืชบางชนิดในภาคเหนือของประเทศไทย (สาขา life science)

ได้รางวัลเหรียญเงิน Poster Presentation และรางวัลเหรียญทองแดง Oral Presentation

- นายรฐนนท์ ทิพปภาโชติ นักเรียนทุน พสวท. ศูนย์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

นำเสนอโครงงาน เรื่อง การศึกษาการจัดเรียงโครงสร้างโมเลกุลใหม่ของออกตะไวนิลซิลเซสควิออกเซนโดยมีเบสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาและการเปลี่ยนหมู่ฟังก์ชันเป็นหมู่ไนโตร ผ่านปฏิกิริยาแทนที่ด้วยสารอิเล็กโตรฟิลิก (สาขา Environmental Science)

ได้รางวัลเหรียญทองแดง Poster Presentation และรางวัลเหรียญทองแดง Oral Presentation

- นายจักรา อัศวลาภสกุล นักเรียนทุน พสวท. ศูนย์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

นำเสนอโครงงาน เรื่อง การเข้ารหัสรูปภาพเพื่อเพิ่มความปลอดภัยโดยอาศัยการสร้างการแปลงใหม่ที่มีพื้นฐานมาจากการแปลงของอาร์โนลด์ (สาขา Mathematics)

ทั้งนี้ คณะผู้แทนประเทศไทยได้เข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 16-22 เมษายน 2560 ณ เมือง Stuttgart สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมี รศ.ดร. ปกรณ์ โอภาประกาสิต บัณฑิต พสวท. จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เป็นกรรมการอิสระ อาจารย์ ดร.ภานุพันธ์ ลิมปชยาพร บัณฑิต พสวท. จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร และและนางสาวคงนิตา เคยนิยม ผู้ชำนาญ จาก สสวท. เป็นผู้นำทีม

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ดวงกมล เบ้าวัน อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัล 2016 TWAS Prize for Young Scientist in Thailand (Mathematics Field)

on . Posted in ข่าวทั่วไป

“สสวท. ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล เบ้าวัน อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัล 2016 TWAS Prize for Young Scientist in Thailand (Mathematics Field) ภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสภาวิทยาศาสตร์สำหรับประเทศกำลังพัฒนา (The Academy of Sciences for the Developing World – TWAS)

 Congratulations to Assoc. Prof. Dr.Duangkamon Baowan for receiving "2016 TWAS Prize for Young Scientist in Thailand (Mathematics Field)", under the collaboration of National Research Council of Thailand and The Academy of Sciences for the Developing World.”

Cr. Facebook Mahidol University, Faculty of Science