DPST HALL OF FAME ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์

on . Posted in ข่าวทั่วไป

 

“ศาสตราจารย์ผู้เปลี่ยนงานวิจัยเป็นธุรกิจทำเงินหลาย 100 ล้าน”

ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ นักวิจัยผู้คิดนอกกรอบค้นคว้าหาสิ่งแปลกใหม่ใกล้ตัวมาพัฒนาให้เป็นประโยชน์อยู่ตลอดเวลา เป็นผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ มีผลงานสร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นบุคลากรทรงคุณค่าทางด้านการวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ และด้านนวัตกรรม

 

DPST Hall of Fame ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น

on . Posted in ข่าวทั่วไป

“ศาสตราจารย์ที่ประสบความสำเร็จทั้งศาสตร์และศิลป์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น”

ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น สนใจศึกษากลไกการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ เพื่อนำไปสู่ประยุกต์ใช้งานด้านอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการวิทยาศาสตร์ระดับโลก ทั้งยังได้รับการยกย่องเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และรางวัลเมธีวิจัยอาวุโสสร้างเครือข่ายนักวิจัยรุ่นกลางและรุ่นใหม่ อันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างทีมเครือข่ายวิจัย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

DPST Hall of Fame ศ. ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์

on . Posted in ข่าวทั่วไป

"ผู้ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์สาขาฟิสิกส์เมื่ออายุ 34 ปีที่ผู้ได้รับตำแหน่ง" สาขาวิชาฟิสิกส์เมื่ออายุน้อยที่สุดในประเทศไทย " ศ. ดร. ชูกิจลิมปิยะนุชมีงานวิจัยโดดเด่นด้านการศึกษาสมบัติทางกายภาพและการศึกษาสมบัติของสารและเปรียบเทียบกับผลการทดลองจริงด้วยวิธีการคำนวณหลายรูปแบบในการศึกษาสารหลากหลายชนิด ร่วมกับการใช้โครงสร้างพื้นฐานระดับอะตอมและสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุที่ได้รับประสบการณ์การทำงานในศูนย์วิจัยแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ช่นพลังงานทดแทนแห่งชาติห้องปฏิบัติการ Oak Ridge National Laboratory และศูนย์วิจัยพาโลอัลโตศูนย์วิจัยใน บริษัท ซีร็อกซ์ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่รางวัล เมธีวิจัยอาวุโสสกว และรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวท. 
             

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สิทธิพร ภัทรดิลกรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา ในโอกาสได้รับรางวัล "นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561"

on . Posted in ข่าวทั่วไป

**อาจารย์ภาควิชาชีววิทยารับรางวัลระดับชาติ**
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพร ภัทรดิลกรัตน์ เข้ารับโล่รางวัล "นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561" จาก รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรา ไวคกุล นายกสมาคมปรสิตวิทยาและอายุศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ

ทั้งนี้สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีการมอบรางวัล “นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น” (Young Parasitologist Award) เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเกียรติแก่นักวิจัยด้านปรสิตวิทยา (อายุไม่เกิน 40 ปี) ที่มีศักยภาพและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพวิชาการระดับนานาชาติ ตลอดจนเป็นผู้มีจรรยาบรรณและอุทิศตนเพื่องานวิจัยด้านปรสิตวิทยาอย่างจริงจัง จนเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการทั่วไป

 

“พสวท. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ ๒

on . Posted in ข่าวทั่วไป

งาน “พสวท. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 
ดูกำหนดการ