ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2563

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ
ประจำปีการศึกษา 2563

-----------------------------

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ประกาศ เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยดำเนินการจัดสอบข้อเขียนไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น

สสวท. ขอประกาศรายชื่อผู้สอบข้อเขียนผ่าน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้  

>>> ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทุน ป.โท-เอก และป.เอก พสวท. ต่างประเทศ 2563 <<<

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ปัองกัน และควบคุมการระบาดของโรค ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นทุกคน ติดตามรายละเอียดประกาศกำหนดวันสอบสัมภาษณ์ เวลา และสถานที่สอบได้ทางเว็บไซต์ http://dpst.ipst.ac.th/

ประกาศ เลื่อนกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562 และอบรมโปรแกรมเสริม พสวท. ออกไปโดยไม่มีกำหนด

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศ เลื่อนกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562 และอบรมโปรแกรมเสริม พสวท. ออกไปโดยไม่มีกำหนด SealedSealed

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการระบาดอย่างต่อเนื่องและรุนแรงมากขึ้น กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่อร้ายแรงตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2558  เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรค สสวท. จึงมีมาตรการให้ชะลอ หรือระงับการดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการชุมนุมหรือพบปะของบุคคลจำนวนมากที่อาจส่งผลโดยตรงให้เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

คณะกรรมการการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายฯ ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมค่ายทุกคน จึงมีมติเลื่อนกิจกรรมดังกล่าว

ประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) รอบที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

     ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์
เข้าสอบรอบที่ 2 เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 และกำหนดให้มีการสอบรอบ 2 เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานี นั้น


     เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคติดต่ออันตรายที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรง ไปยังหลายประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว สสวท. จึงประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับทุน พสวท. รอบที่ 2 โดย สสวท.จะประสานงานนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการเดินทางที่เกิดขึ้นสำหรับนักเรียน ตามระเบียบและข้อบังคับของ สสวท.

 (ดูรายละเอียดประกาศ)

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :   http://talentsearch.dpst.ipst.ac.th/

ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ รอบ 2 ได้ที่ http://talentsearch.dpst.ipst.ac.th/form/applicant-2-special

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบ2 เพื่อรับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับอนุญาตเข้าร่วมรอบที่ 2 เพื่อรับทุนและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนาคม 2563) 

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานี


จะประกาศผลให้ทราบในเวลาประมาณ 12.00 น. 

- ดูรายละเอียดประกาศ

- ลงทะเบียนเข้าสอบรอบ 2

ประกาศ กิจกรรมประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (International Conference of Young Scientists: ICYS2020)

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการ สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
เพื่อรับการคัดเลือกเข้าร่วมประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (International Conference of Young Scientists: ICYS2020) 

รายละเอียดและกำหนดการ ดังนี้

>>> ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ICYS 2020 <<<