ประกาศผลการสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2563

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

 

ประกาศผลการสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2563
และการคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท. และนักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2564
ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 แล้วนั้น
บัดนี้ สสวท. ได้ดำเนินการตรวจและประมวลผลการสอบเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียน
ที่มีผลคะแนนการสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้
1. นักเรียนที่ได้รับเหรียญทอง จำนวน 41 คน เหรียญเงิน จำนวน 29 คน เหรียญทองแดง จำนวน 31 คน และเกียรติบัตร จำนวน 100 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 201 คน เรียงตามลำดับคะแนน รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ 1
2. นักเรียนที่มีสิทธิ์ยื่นสมัครสอบรอบที่ 2 เพื่อรับการคัดเลือกรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2564
ต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบในลำดับที่ 1 – 100 หรือมีคะแนนอยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ตั้งแต่ 90 ขึ้นไป จำนวน 503 คน โดย สสวท. จะพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าสอบรอบที่ 2 จากนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 และยืนยันขอใช้สิทธิ์เข้าสอบรอบที่ 2 จำนวนไม่เกิน 100 คน เรียงตามลำดับคะแนน ทางเว็บไซต์ http://talentsearch.dpst.ipst.ac.th/
3. นักเรียนที่มีสิทธิ์ยื่นสมัครเข้าศึกษาโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ในศูนย์โรงเรียน พสวท. 10 แห่ง ต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบในลำดับที่ 1 – 2000 หรือมีคะแนนอยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ตั้งแต่ 80 ขึ้นไป จำนวน 2024 คน โดยศูนย์โรงเรียน พสวท. จะพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าสอบรอบที่ 2 จากนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 3 และยืนยันขอใช้สิทธิ์เข้าสอบรอบที่ 2 ทางเว็บไซต์ http://talentsearch.dpst.ipst.ac.th/
ทั้งนี้ นักเรียนที่มีรายชื่อเป็นผู้ได้รับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร สามารถติดต่อรับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรได้ ณ โรงเรียนของผู้สมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดประกาศได้ที่นี่

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564

-----------------------------

          ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564  โดยหมดเขตรับสมัครเมื่อวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 นั้น

          ในการนี้ สสวท. จึงขอเลื่อนการสอบข้อเขียนเพื่อรับทุน  พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 จากวันเสาร์ที่ 30 - วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์มหาวิทยาลัยทุน พสวท. 10 แห่ง

          ทั้งนี้ สสวท. ได้ตรวจสอบหลักฐานการสมัครของนิสิต นักศึกษา ทุน พสวท. เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ดังนี้

>>> ประกาศ สสวท. <<< 

สอบถามข้อมูลโทร 0-2392-4021 ต่อ 2313 (นายชุมพล จันทะลา) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

ประกาศการสอบคัดเลือกรับทุนระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกรับทุนระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564  โดยกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564  และกำหนดสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 30 – วันอาทิตย์ 31 มกราคม 2564  นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรค ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)  สสวท. อยู่ระหว่างการพิจารณาเลื่อนวันสอบข้อเขียนและจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน พร้อมกันในลำดับต่อไป 

สอบถามข้อมูลโทร 0-2392-4021 ต่อ 2313 (นายชุมพล จันทะลา) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564

-----------------------------

          สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อคัดเลือกรับทุนระดับปริญญาตรี-โท-เอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

>>> ดาวน์โหลดประกาศ <<<
>>> กรอกข้อมูลใบสมัคร <<< 
>>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรอง <<< 

หากมีข้อสงสัยติดต่อ 0-2392-4021 ต่อ 2313 ในเวลาราชการ

ประกาศยืนยันการสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2563 วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศสสวท. เรื่องตรวจสอบการตรวจสอบความปลอดภัยด้านความปลอดภัยระดับขั้นตอนต้นประจำปี 2563 วันที่ 26 ธันวาคม 2563
โดยให้ผู้เข้าตรวจสอบตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (ศ. . บค.) โดยขจร
1. เข้ารับการตรวจวัดกฎระเบียบเจ้าหน้าที่จองสนามสอบ
2. เดินเข้าเมืองคูหาตลอดเวลา
3. คิวอาร์โค้ดพิชิตไทยชนะสอบที่นักเรียนเข้าตรวจ
4. ขอให้เข้าผู้ ตรวจเส้นทางไปถึงสนามสอบก่อนเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงเพื่อเข้ารับการตรวจวัดตามแนวทางป้องกัน COVID-19 ของ
สนามสอบแข่งขันได้จัดระเบียบเจลห้องตรวจและจัดห้องแบบในรูปแบบเว้าตามป้องกัน COVID- 19 ของ ศบค.
ตรวจสอบรายและพิมพ์บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบได้ที่เว็บไซต์รับสมัครตามลิงค์นี้

More Articles...