ประกาศถึงผู้สำเร็จการศึกษาแล้วแต่ยังไม่ปฏิบัติงานชดใช้ทุน

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

เรียน ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท
            ตามที่ท่านรายงานตัวแล้ว/ยังไม่เคยรายงานตัว ยังไม่มีหน่วยงาน/มีหน่วยงานแล้ว แต่ยังไม่นับเวลาปฏิบัติงานตอบแทนทุน ฝ่าย พสวท. ขอความร่วมมือให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ดำเนินการดังนี้

  1. ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ที่ไม่เคยรายงานตัวกับฝ่าย พสวท. ขอให้เข้าไปกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มรายงานตัวหลังสำเร็จการศึกษาได้ที่ http://dpst.ipst.ac.th
  2. ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ที่เคยรายงานตัวแล้ว และอยู่ในระหว่างการติดต่อกับหน่วยงานเพื่อบรรจุ ขอให้รายงานความก้าวหน้า และ/หรือ ปัญหาอุปสรรคในการติดต่อหรือหาหน่วยงานเพื่อปฏิบัติงานตอบแทนทุน รวมถึงระบุหน่วยงานที่สนใจจะเข้าไปปฏิบัติงานตอบแทนทุนเพิ่มเติมให้ฝ่าย พสวท. ทราบ ทาง e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  3. ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ที่เคยรายงานตัวและมีหน่วยงานบรรจุแล้ว แต่ยังไม่เริ่มนับเวลาปฏิบัติงานตอบแทนทุน เนื่องจากลักษณะการจ้างของหน่วยงาน หรือสาเหตุอื่น ๆ ขอให้แจ้งให้ฝ่าย พสวท. ทราบ ทาง e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ขอความร่วมมือให้ทุกท่านติดต่อกลับมา ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อรวบรวมข้อมูลและดำเนินการประสานการจัดหาหน่วยงานต่อไป

            อนึ่ง ผู้รับทุน พสวท. ที่กำลังทำวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral research) ภายในประเทศ  ฝ่าย พสวท. ขอความร่วมมือทุกท่านแจ้งข้อมูลหรือรายงานความก้าวหน้าให้ฝ่าย พสวท. ทราบ ทาง e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เพื่อประสานการจัดหาหน่วยงานรองรับก่อนเสร็จสิ้นการทำวิจัยหลังปริญญาเอก

 

[UPDATE 07/02/2561] รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาโท-เอกและปริญญาเอก

ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน (อัพเดทวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561)

ระดับปริญญาโท-เอก | ระดับปริญญาเอก

รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูลสมัคร แต่ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน คลิกเพื่อดูรายชื่อ

รายชื่อผู้ที่แจ้งความประสงค์เข้าพัก ณ สสวท.  คลิกเพื่อดูรายชื่อ

*

รายละเอียด

1. ในวันสอบข้อเขียน ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนทุกคน ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวนิสิต นักศึกษา หรือบัตรที่มีรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการเพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

2. ผู้ที่ส่งหลักฐานการสมัครสอบไม่ครบ ต้องนำเอกสารมาส่งให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ภายในวันที่กำหนด มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน

3. ถ้าผู้สมัครคนใดส่งหลักฐานการสมัครสอบไม่ครบถ้วน หรือ ตรวจพบในภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น

4. สำหรับผู้สมัครที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด และประสงค์เข้าพัก ณ ที่พักที่ สสวท. จัดเตรียมให้ มีรายละเอียดการเข้าพักดังนี้
     4.1 เข้าได้ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ (เข้าพักบ่าย 23 ออกก่อนเที่ยง 24)
     4.2 หากแจ้งการเข้าพักแล้วไม่เข้าพัก นักเรียนทุนต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

5. ในการเดินทางเข้าสอบ นักเรียนทุนต้องรับผิดชอบค่าเดินทางด้วยตนเอง


หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ 02 3924021 ต่อ 2308 หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

[อัพเดทลำดับสัมภาษณ์] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2561

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2561

คลิกเพื่อดูรายชื่อ || ลำดับการสอบสัมภาษณ์และการเข้าพัก 

*

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. โปรดอ่านเอกสารแนบท้ายประกาศโดยละเอียด

2. ในการเดินทางเข้าสอบ นักเรียนทุนต้องรับผิดชอบค่าเดินทางด้วยตนเอง
กรณีประสงค์เข้าพัก ณ ที่พักที่ สสวท. จัดเตรียมให้ โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม  https://goo.gl/forms/Ysz8Dn4QEfIukv6x2  ภายในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 ก่อนเวลา 16.00 น. 
ทั้งนี้ หากแจ้งการเข้าพักแล้วไม่เข้าพัก นักเรียนทุนต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

3. หากตรวจพบในภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น


หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 2308 ระหว่างวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.

เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ปี 2561 (ระดับตรี-โท-เอก)

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

แจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ปี 2561 (ระดับตรี-โท-เอก)

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2561 และมีกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ฯ ในวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 นั้น

สสวท. โดย ฝ่าย พสวท. ขอแจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อดังกล่าว เป็นวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2561 ทางเว็บไซต์  http://dpst.ipst.ac.th/

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความล่าช้าที่เกิดขึ้น

สาขาวิชาที่อนุญาตให้นักเรียนทุน พสวท. เลือกศึกษาต่อในประเทศ เพิ่มเติม ปี 2560

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

จากการประชุมของคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับอุดมศึกษา ในปี 2560 ได้มีการพิจารณาสาขาวิชาที่นักเรียนทุน พสวท. สามารถเลือกศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาภายในประเทศเพิ่มเติม จำนวน 45 หลักสูตร 

[รายชื่อสาขาวิชาที่อนุญาต เพิ่มเติม ปี 2560]