ประกาศผู้มีสิทธิ์รับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

>>>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุน

 

ยืนยันสิทธิรับทุน ภายในวันที่ 26 เมษายน 2562 

ทั้ง 2 ช่องทางได้แก่

        1. >>>> แบบฟอร์ม google form ยืนยันรับทุน  

        2. >>>> เอกสารการยืนยันรับทุน

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าห้องเรียน พสวท.(สู่ความเป็นเลิศ) เพิ่มเติม

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าห้องเรียน พสวท.(สู่ความเป็นเลิศ) เพิ่มเติม
              ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ประกาศให้นักเรียนที่มีผลคะแนนการสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2561 ที่มีผลคะแนนการสอบลำดับที่ 1 – 1,500 หรือเปอร์เซ็นไทล์ตั้งแต่ 80 ขึ้นไป ยื่นความจำนงสมัครเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ในศูนย์โรงเรียน พสวท. จำนวน 10 แห่ง (แห่งละ 1 ห้อง จำนวน 24 คน) ประจำปีการศึกษา 2562 ตามประกาศลงวันที่ 21 มกราคม 2562 ซึ่งได้ดำเนินการสอบคัดเลือกและประกาศผลแล้วนั้น  สสวท. มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ที่มีผลการสอบ
วัดสมรรถนะทางวิชาการฯ ของ สสวท. ลำดับที่ 1 – 1991 (จำนวน 2,081 คน) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าโครงการฯ เพิ่มเติม (รอบที่ 2) ณ ศูนย์โรงเรียน พสวท. จำนวน 7 แห่ง ดูรายละเอียดดังนี้
           1. ไฟล์ประกาศและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัคร 
           2. ลิงค์แจ้งความประสงค์สมัครเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. สู่ความเป็นเลิศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อรับทุนพสวท. ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และกำหนดวันเวลา และสถานที่สอบ <<<<คลิก

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. สำหรับผู้สมัครที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดที่ประสงค์เข้าพัก ณ ที่พักที่ สสวท. จัดเตรียมให้ ก่อนวันสัมภาษณ์ โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม  https://goo.gl/forms/KXcyDbyo2jb8U6gB3  ภายในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 ก่อนเวลา 16.00 น. 
ทั้งนี้ หากแจ้งการเข้าพักแล้วไม่เข้าพัก นักเรียนทุนต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

2. สำหรับนักเรียนที่ทำวิจัย ณ ต่างประเทศ ประสงค์ที่จะสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ กรุณาแจ้งกลับมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ภายในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 ก่อนเวลา 16.00 น. 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบ2เพื่อรับทุน พสวท.เพิ่มเติม

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

             ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง  นักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรอบ 2 เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) เพิ่มเติม
             ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศขยายเวลาให้นักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรอบ 2 เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2562 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 ก่อนเวลา 09.00 น เนื่องจากมีนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรอบ 2 เพื่อรับทุน พสวท. ได้แจ้งขอสละสิทธิ์ จำนวน 8 คน ตามประกาศ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น
           บัดนี้ มีนักเรียนผู้มีสิทธิ์ยื่นสมัครสอบรอบ 2 เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. เพิ่มเติม จำนวนทั้งสิ้น 8 คน และ สสวท. ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบรอบ 2 เพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วดังนี้

1.

เด็กหญิง

เปรมา

ตั้งปูชนียกุล

 2.

เด็กหญิง

พิชญา

ปรมาเวศ

3.

เด็กชาย

ณภัทร

กิตินันท์

3.

นางสาว

อชิรญา

จันทมุนี

5.

นาย

พลวิชญ์

ธีรพันธุวัฒน์

6.

นางสาว

ภรณ์ชนก

พิณนุวัตร

7.

เด็กหญิง

น้ำฟ้า

พัฒนรังสรรค์

8.

นาย

ธนสิน

สมที

              ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว เข้าสอบรอบ 2 เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. ระหว่างวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2562 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  ต่อไป ดูไฟล์ประกาศได้ที่นี่