ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สสวท.พบนักเรียนทุน พสวท. วันที่ 27 ม.ค. 66 และ 31 ม.ค. 66

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

  ตามที่ QTFT ร่วมกับ สสวท. ได้จัดกิจกรรมพบนักเรียนทุน พสวท. ทั้งกลุ่มที่กำลังศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงที่สำเร็จการศึกษาแล้ว

โดยมีกำหนดการประชุมในวันที่ 27 มกราคม  และ 31 มกราคม 2566 รายละเอียดดังภาพประชาสัมพันธ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน พสวท. ระดับมัธยมปลาย ปี 2566 รอบที่ 1

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

!! ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน พสวท. ระดับมัธยมปลาย ปี 2566 รอบที่ 1
ไฟล์ประกาศผลสอบ >> https://drive.google.com/.../1v7jdo3rqTHp6d8wwwmx.../view...
ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์การเข้าสอบรอบที่ 2
และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่ สสวท. ระบุไว้ ที่ https://bit.ly/37YHogX ภายในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น.
หากไม่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ ภายในวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าไม่ประสงค์จะเข้าสอบรอบที่ 2

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ได้รับเกียรติจากโรงเรียน
ศรีบุณยานนท์ เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสให้นักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้มีประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานในเวทีวิชาการทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียน ครูในโครงการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย และนักวิชาการ ตลอดจนเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการทำโครงงานแต่ละสาขาวิชาโดยมีพิธีเปิดเมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ น. ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์  มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

      -    พิธีเปิดการประชุมวิชาการฯ โดย ดร.เสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล  ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยี
          เพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

               -   พิธีมอบโล่เกียรติยศให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับทุน พสวท. และโครงการห้องเรียน พสวท.                                 (สู่ความเป็นเลิศ) โดย รองศาสตราจารย์ธีระเดช เจียรสุขสกุล ผู้อำนวยการ สสวท.

               -   การเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการสร้างสรรค์

                   นวัตกรรม เพื่อพัฒนาประเทศ”

               -   บรรยายทางวิชาการ หัวข้อ “Financial Mathematic in Use”

               -   กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทั้งในประเทศและ

                   ต่างประเทศ

               -  การนำเสนอโครงงานของนักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ชั้นมัธยมศึกษา

                   ปีที่ 6 จำนวนทั้งหมด 114 โครงงาน แบ่งเป็นภาคภาษาไทย จำนวน 92 โครงงาน และ

                   ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 22 โครงงาน

               -   พิธีประกาศผลรางวัลการนำเสนอโครงงาน

               -   พิธีปิดงาน โดย ดร.กชพรรณ บุณงามสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

                   นนทบุรี

-        พิธีมอบธงการจัดการประชุมวิชาการฯ ให้กับเจ้าภาพปีถัดไป (โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย)

                   โดย รองศาสตราจารย์ธีระเดช เจียรสุขสกุล ผู้อำนวยการ สสวท.

 

---------------------------

 

 

ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสู่หอเกียรติยศ พสวท. “DPST Hall of Fame” ประจำปี 2565

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสู่หอเกียรติยศ พสวท. “DPST Hall of Fame” ประจำปี 2565
-----------------------------
ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สำเร็จ
การศึกษาทุน พสวท. เข้าสู่หอเกียรติยศ พสวท. หรือ “DPST Hall of Fame” ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ
ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยดีเด่น หรือเป็นผู้นำในการบริหารและพัฒนางานวิทยาศาสตร์
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม นั้น
บัดนี้คณะทำงานคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. เข้าสู่หอเกียรติยศ พสวท. “DPST Hall of
Fame” ประจำปี 2565 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 30 กันยนยน 2565 ได้มีมติเห็นชอบคัดเลือก
ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดและสมควรได้รับการจารึกชื่อไว้ในหอเกียรติยศ
พสวท. หรือ “DPST Hall of Fame” ประจำปี 2565 มีรายนาม ดังนี้

                                                                                         1. ศาสตราจารย์พิเชฐ ชาวหา
                                                                                         2. ศาสตราจารย์วัชรินทร์ วิชิรมาลา
                                                                                         3. รองศาสตราจารย์พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย
                                                                                         4. รองศาสตราจารย์คัมภีร์ พรหมพราย
                                                                                         5. นายวรวรงค์ รักเรืองเดช

 ทั้งนี้ สสวท. จะจัดงานเชิดชูเกียรติและมอบเสื้อเกียรติยศสำหรับผู้ได้รับการจารึกชื่อไว้ในหอเกียรติยศ
พสวท. หรือ “DPST Hall of Fame” ประจำปี 2565 ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียน
ทุน พสวท. ประจำปี 2566 โดยจะประกาศให้ทราบต่อไป

                                                                         Download ไฟล์ประกาศ คลิก >>>> 

สสวท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ 10 แห่ง เตรียมพร้อมรับสมัครคัดเลือก “ทุนโครงการ สควค.” หรือ “ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” ประจำปีการศึกษา 2566

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

สสวท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ 10 แห่ง เตรียมพร้อมรับสมัครคัดเลือก “ทุนโครงการ สควค.” หรือ “ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” ประจำปีการศึกษา 2566

ทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาตรีต่อเนื่องโท กำหนดให้ศึกษาหลักสูตรปกติในประเทศ ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ต่อเนื่องระดับปริญญาโท 2 ปี รวม 6 ปี

ผู้สนใจสามารถสมัครรับการคัดเลือก เพื่อรับทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาตรี-โท ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ TCAS 2566 ตามรายละเอียดที่ระบุในประกาศของ คณะวิทยาศาสตร์/สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันผลิตโครงการ สควค. ระดับปริญญาตรี ทั้ง 10 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่

1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2) มหาวิทยาลัยนเรศวร
3) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7) มหาวิทยาลัยมหิดล
8) มหาวิทยาลัยศิลปากร
9) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดูรายละเอียดประกาศทุนโครงการ สควค. คลิกที่นี่ >>> ประกาศทุนโครงการ สควค. <<<

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ ฝ่าย สควค. โทร. 0 2392 4021 ต่อ 7619 – 7622 อีเมล:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หรือเว็บไซต์ของ สสวท. ได้ที่ https://www.ipst.ac.th/news

More Articles...