ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุน พสวท. ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)
ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

---------------------------------------

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)
ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 ดังแนบ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนฯ ตามรายชื่อข้างต้น กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มยืนยันการรับทุนฯ ให้ครบถ้วนพร้อมกับลงลายมือชื่อ และส่งให้ ฝ่าย พสวท. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 หรือภายในระยะเวลา 7 วันทำการ นับจากวันที่ประกาศให้เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนฯ

หากไม่แจ้งยืนยันการรับทุนฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนฯ สละสิทธิ์การรับทุนนี้

อ่านประกาศฉบับเต็ม >>>>> คลิก