ประกาศ สสวท. เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุน พสวท. ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

 

-----------------------------

                    ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยร่วมกับศูนย์มหาวิทยาลัย พสวท. 10 แห่ง ทั่วประเทศ ดําเนินการจัดสอบข้อเขียน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และได้มีการพิจารณาตัดสินผลการสอบข้อเขียนไปแล้ว นั้น

                   ในการนี้ สสวท. จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุน พสวท. ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 37 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาโท-เอก จำนวน 25 คน และระดับปริญญาเอก จำนวน 12 คน ตามสาขาวิชา ดังนี้

 

>>> Download ประกาศ <<<

 

ทั้งนี้ ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่พํานักอยู่ต่างจังหวัด  และประสงค์ขอเข้าพัก ณ ที่พักที่  สสวท.  จัดให้  ในวันก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์ ให้แจ้งความประสงค์ขอเข้าพักผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ที่ https://forms.gle/arwyHpKPyEMYkzbC6 ภายในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00 น.