ประกาศ สสวท. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อรับ ทุน พสวท. ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอกศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

 

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)

ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

- - - - - - - - - - - - - - - - 
           ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศเรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยหมดเขตรับสมัครเมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 นั้น

          สสวท. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานประกอบการสมัครของนิสิต นักศึกษา ทุน พสวท. เรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่า
                    - มีผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อรับทุนระดับปริญญาโท-เอก จำนวน 44 คน
                    - มีผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อรับทุนระดับปริญญาเอก จำนวน 24 คน

          รวมจำนวนทั้งสิ้น 68 คน โดยมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าสอบ ณ ศูนย์มหาวิทยาลัย พสวท. 10 แห่งทั่วประเทศ

 

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น ศึกษาข้อมูลตามประกาศ และเอกสารแนบท้ายประกาศอย่างละเอียด เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการเข้าสอบ

กำหนดวันสอบข้อเขียน

- ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 08:30 – 12:30 น. ณ ศูนย์มหาวิทยาลัย พสวท. 10 แห่งทั่วประเทศ

- ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนต้องมารายงานตัว ณ สนามสอบก่อนเวลาสอบ 30 นาที

ทั้งนี้ รายละเอียดสถานที่หรือห้องสอบ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์มหาวิทยาลัย พสวท. ของตนเองหรือศูนย์มหาวิทยาลัยที่เป็นสนามสอบ