ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2565

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศผลการคัดเลือกนิสิต นักศึกษา ทุน พสวท. เพื่อเป็นพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2566 ณ ศักดิ์สยามเลคไซด์ รีสอร์ท อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ หากน้อง ๆ ติดภารกิจ ไม่สามารถไปร่วมกิจกรรมค่ายฯ ได้ ขอให้แจ้งขอสละสิทธิ์ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2566 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก จานวน 15 คน รายชื่อดังไฟล์ที่แนบ [ไฟล์รายชื่อพี่เลี้ยงค่าย]