ประกาศสมัครสอบคัดเลือกทุน พสวท. ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษาต่างประเทศ ประจําปีการศึกษา 2566

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก
ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

---------------------------------------

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) เพื่อสอบคัดเลือกรับทุน พสวท. ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566  ภายในเวลา 23.59 น.

    ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน พสวท. ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 ต้องศึกษาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบอย่างละเอียดจากประกาศรับสมัคร และกรอกข้อมูลในใบสมัครตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 1 ให้ครบถ้วน เมื่อลงนามในใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว 
    - สแกนใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครต่าง ๆ ตามข้อ 5 เป็นไฟล์ .pdf (ขนาดไฟล์รวมทั้งหมดไม่เกิน 10 Mb.) ส่งให้ สสวท. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    - กรอกข้อมูลยืนยันการสมัครสอบและยืนยันการยินยอมให้เก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ที่ https://forms.gle/6wFhx4h41uTfhibq9

    - ส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครสอบฉบับจริง ไปที่ สสวท. ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือบริษัทขนส่งเอกชนที่น่าเชื่อถือ และสามารถบันทึกวันและเวลาจัดส่ง รวมถึงติดตามเอกสารได้ ตามที่อยู่ของ สสวท. ดังนี้
ที่อยู่ ฝ่าย พสวท. (กิจกรรมรับสมัครทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ)
สสวท. (สำนักงานชั่วคราว) เลขที่ 475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โดย สสวท. จะยึดถือวันและเวลาที่ดำเนินการ ภายในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลาไม่เกิน 23.59 น. เป็นสำคัญ หากดำเนินการภายหลังวันที่ 31 มีนาคม 2566 จะถือว่าท่านไม่ประสงค์สมัครสอบ

 อ่านประกาศฉบับเต็ม >>>>> คลิก 

ดาวน์โหลด เอกสารใบสมัครสอบคัดเลือก ระดับปริญญาโท-เอก ประจำปี 2566 

ดาวน์โหลด เอกสารใบสมัครสอบคัดเลือก ระดับปริญญาเอก ประจำปี 2566 

ดาวน์โหลด เอกสารหนังสือรับรอง จากอาจารย์ที่ปรึกษา