ประกาศการรับนักเรียนเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2566

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (แก้ไขเพิ่มเติม)
     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีพันธกิจหลักในการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖  เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในศูนย์โรงเรียน พสวท. จำนวน ๑๐ แห่ง รายละเอียดดังต่อไปนี้

ไฟล์รายละเอียดประกาศแนบ
- ดาวน์โหลดใลสมัคร

สามารถตรวจสอบรายละเอียดการสมัครของศูนย์โรงเรียนทั้ง ๑๐ แห่ง ดังนี้

๑. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โทร.๐๖ ๑๙๘๔ ๒๔๔๒ เลขที่ ๔๐ ซอยรามคำแหง ๔๓/๑ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ https://www.bodin.ac.th/

๒. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๒๔๒๙ ต่อ ๑๓๘ เลขที่ ๑๓๒/๑๑ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ http://www.samsenwit.ac.th/

๓. โรงเรียนศรีบุณยานนท์ โทร. ๐ ๒๙๖๙ ๑๔๐๒ – ๓ ต่อ ๑๒๗ เลขที่ ๒๑๑ ถนนนนทบุรี ๑ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ http://www.sb.ac.th/

๔. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย โทร. ๐ ๓๔๒๕ ๒๖๑๓ เลขที่ ๑๑๗/๒ ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐ http://phrapathom.ac.th/

๕. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๔๐๒๓ เลขที่ ๒๓๘ ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ http://www.yupparaj.ac.th/

๖. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  โทร. ๐ ๕๕๒๖ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๑๕๒ เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๘ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ http://www.pp.ac.th/

๗. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โทร. ๐ ๔๓๒๒ ๕๖๓๖ เลขที่ ๔ ถนนเหล่านาดี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ http://www.knw.ac.th/

๘. โรงเรียนสุรนารีวิทยา โทร. ๐ ๔๔๒๕ ๕๗๔๐ เลขที่ ๒๔๘ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ http://www.srn.ac.th/

๙. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โทร. ๐๙ ๑๔๖๑ ๓๒๓๑ เลขที่ ๔๖๗ ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐ http://www.hatyaiwit.ac.th/

 ๑๐. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โทร. ๐ ๗๕๔๔ ๗๐๐๔ – ๕ เลขที่ ๑๕๙ หมู่ที่ ๓ ถนนนาพรุ-ท่าแพ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐http://www.benjama.ac.th/