การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ได้รับเกียรติจากโรงเรียน
ศรีบุณยานนท์ เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสให้นักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้มีประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานในเวทีวิชาการทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียน ครูในโครงการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย และนักวิชาการ ตลอดจนเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการทำโครงงานแต่ละสาขาวิชาโดยมีพิธีเปิดเมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ น. ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์  มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

      -    พิธีเปิดการประชุมวิชาการฯ โดย ดร.เสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล  ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยี
          เพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

               -   พิธีมอบโล่เกียรติยศให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับทุน พสวท. และโครงการห้องเรียน พสวท.                                 (สู่ความเป็นเลิศ) โดย รองศาสตราจารย์ธีระเดช เจียรสุขสกุล ผู้อำนวยการ สสวท.

               -   การเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการสร้างสรรค์

                   นวัตกรรม เพื่อพัฒนาประเทศ”

               -   บรรยายทางวิชาการ หัวข้อ “Financial Mathematic in Use”

               -   กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทั้งในประเทศและ

                   ต่างประเทศ

               -  การนำเสนอโครงงานของนักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ชั้นมัธยมศึกษา

                   ปีที่ 6 จำนวนทั้งหมด 114 โครงงาน แบ่งเป็นภาคภาษาไทย จำนวน 92 โครงงาน และ

                   ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 22 โครงงาน

               -   พิธีประกาศผลรางวัลการนำเสนอโครงงาน

               -   พิธีปิดงาน โดย ดร.กชพรรณ บุณงามสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

                   นนทบุรี

-        พิธีมอบธงการจัดการประชุมวิชาการฯ ให้กับเจ้าภาพปีถัดไป (โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย)

                   โดย รองศาสตราจารย์ธีระเดช เจียรสุขสกุล ผู้อำนวยการ สสวท.

 

---------------------------