ประกาศ !! มาตรการ ระเบียบการสอบ และตารางห้องสอบสัมภาษณ์ ทุน พสวท. ระดับมัธยมปลาย ปี 2565

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศ มาตรการและระเบียบการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์สำหรับการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:00 – 17:30 น. และตารางแบ่งห้องสอบสัมภาษณ์
รายละเอียดังนี้
1. มาตรการและระเบียบการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์
:https://drive.google.com/file/d/1upFoRgDqPMrjJP8FbzQ0YjdeRXKY13y7/view?usp=sharing

2. ตารางแบ่งห้องสอบสัมภาษณ์
: https://drive.google.com/file/d/1DkXLNr7Jy33qTKXEaThVetMUMQ-t-QRc/view?usp=sharing