กำหนดวันสอบและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

                    ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ประกาศเรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2565 เนื่องจากการจัดสอบผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เกิดปัญหาขัดข้องทางเทคนิคของระบบจัดสอบออนไลน์ และ สสวท. ได้เลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน พสวท. รอบที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ออกไปก่อน นั้น
สสวท. ขออภัยในความไม่สะดวกดังกล่าวที่เกิดขึ้น

                     บัดนี้ เพื่อให้การจัดสอบดำเนินต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ สสวท. จึงกำหนดวันสอบคัดเลือกฯ
รอบที่
1 ใหม่ เป็นวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 และเปลี่ยนแปลงการสอบแบบออนไลน์ (Online) เป็นการสอบปกติ (On-site) และขอยกเลิกการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 การสอบวัดทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และการสอบความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คงไว้เฉพาะการสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกนักเรียนจากคะแนนการสอบคัดเลือก รอบที่ 1 และคะแนนการสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดของการสอบคัดเลือก เกณฑ์การคัดเลือก การประกาศผลการสอบ และการขอคืนเงินค่าสมัครสอบและสละสิทธิ์การสอบ 
ดูรายละเอียดเพิ่มจากไฟล์ประกาศนี้