ประกาศ สสวท. เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อรับทุน พสวท. ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอกศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอกศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

-----------------------------

     ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565  โดยหมดเขตรับสมัครเมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น

     ในการนี้ สสวท. ได้ตรวจสอบหลักฐานการสมัครของนิสิต นักศึกษา ทุน พสวท. เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน โดยมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อรับทุนระดับปริญญาโท-เอก จำนวน 31 คน และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อรับทุนระดับปริญญาเอก จำนวน 26 คน รวมทั้งสิ้น 57 คน โดยจัดสอบ ณ ศูนย์มหาวิทยาลัย พสวท. 10 แห่ง ทั่วประเทศ ดังนี้

>>> download ประกาศ <<<