คำชี้แจงและแนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกทุนพสวท. ม.ปลาย ประจำปีการศึกษา 2565

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง คำชี้แจงและแนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 และการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริม
ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)
ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
------------------------------

ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ออกประกาศ เรื่อง
1. การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

2. เปลี่ยนแปลงเวลาการทดลองสอบเสมือนจริง และเวลาการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ในการสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ดัง pdf file >> คลิก