ประกาศ การคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน พสวท.ระดับอุดมศึกษาในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

 

                                                            ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง  การคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)

ระดับอุดมศึกษาในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

                                                                   ---------------------------------------------------------

                ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศ เรื่องการคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับอุดมศึกษาในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565  โดยเปิดรับสมัครจากนักเรียนทุน พสวท. และนักเรียนในโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในคณะวิทยาศาสตร์ หรือสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยศูนย์ พสวท. ทั้ง 10 แห่ง จำนวนไม่เกิน 37 ทุน นั้น มีรายละเอียดดังไฟล์แนบ

 DOWNLOAD ประกาศ >>