ประกาศการสอบคัดเลือกรับทุนระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกรับทุนระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564  โดยกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564  และกำหนดสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 30 – วันอาทิตย์ 31 มกราคม 2564  นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรค ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)  สสวท. อยู่ระหว่างการพิจารณาเลื่อนวันสอบข้อเขียนและจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน พร้อมกันในลำดับต่อไป 

สอบถามข้อมูลโทร 0-2392-4021 ต่อ 2313 (นายชุมพล จันทะลา) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.