ประกาศผลการสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

     ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 นั้น


     บัดนี้ สสวท. ได้ดำเนินการตรวจและประมวลผลการสอบเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลคะแนนการสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประจำปีการศึกษา 2563 อยู่ในระดับเปอร์เซ็นไทล์ตั้งแต่ 85 ขึ้นไป จำนวน 439 คน โดยในจำนวนนี้ มีนักเรียนที่มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 42 คน เหรียญเงิน จำนวน 29 คน เหรียญทองแดง จำนวน 49 คน และเกียรติบัตร จำนวน 89 คน รวมผู้ได้รับรางวัล จำนวน 209 คน รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ  

     ทั้งนี้ นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ มีสิทธิ์ยื่นสมัครสอบเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับอุดมศึกษาในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยสามารถยื่นสมัครสอบเข้ารับทุน พสวท. เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยในเครือข่าย พสวท. ทั้ง 10 แห่ง ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ศูนย์มหาวิทยาลัยในเครือข่าย พสวท. กําหนด  ดูรายละเอียดประกาศ


     สำหรับนักเรียนที่มีรายชื่อเป็นผู้ได้รับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร สามารถติดต่อขอรับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรได้ ณ โรงเรียนของผู้สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป