ประกาศผลสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2562

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศผลสอบวัดผลทางวิชาการและการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประจำปีการศึกษา 2562

การยืนยันสิทธิ์สอบรอบ 2 ทุนพสวท.

นักเรียนที่ได้คะแนนในลำดับที่ 1-200 หรือมีคะแนนอยู่ในเปอร์เซนต์ไทล์ที่ 90 ขึ้นไปจำนวน 424 คน
สามารถส่งเอกสารเพื่อยืนยันการสอบรอบ 2 เพื่อรับทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2563 
กรอกสมัครเข้าสอบรอบ 2 ที่นี่

การสมัครสอบเข้าโครงการห้องเรียนพสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)
นักเรียนที่ได้คะแนนสอบลำดับที่ 1-2,000 หรือมีคะแนนอยู่ในเปอร์เซนต์ไทล์ 80 ขึ้นไป

สามารถส่งเอกสารสมัครเข้าโครงการห้องเรียนพสวท (สู่ความเป็นเลิศ) ได้ที่ศูนย์โรงเรียนพสวท ทั้ง 10 แห่ง
- กรอกใบสมัครเข้าโครงการห้องเรียนพสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ที่นี่