ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าห้องเรียน พสวท.(สู่ความเป็นเลิศ) เพิ่มเติม

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าห้องเรียน พสวท.(สู่ความเป็นเลิศ) เพิ่มเติม
              ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ประกาศให้นักเรียนที่มีผลคะแนนการสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2561 ที่มีผลคะแนนการสอบลำดับที่ 1 – 1,500 หรือเปอร์เซ็นไทล์ตั้งแต่ 80 ขึ้นไป ยื่นความจำนงสมัครเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ในศูนย์โรงเรียน พสวท. จำนวน 10 แห่ง (แห่งละ 1 ห้อง จำนวน 24 คน) ประจำปีการศึกษา 2562 ตามประกาศลงวันที่ 21 มกราคม 2562 ซึ่งได้ดำเนินการสอบคัดเลือกและประกาศผลแล้วนั้น  สสวท. มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ที่มีผลการสอบ
วัดสมรรถนะทางวิชาการฯ ของ สสวท. ลำดับที่ 1 – 1991 (จำนวน 2,081 คน) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าโครงการฯ เพิ่มเติม (รอบที่ 2) ณ ศูนย์โรงเรียน พสวท. จำนวน 7 แห่ง ดูรายละเอียดดังนี้
           1. ไฟล์ประกาศและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัคร 
           2. ลิงค์แจ้งความประสงค์สมัครเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. สู่ความเป็นเลิศ