ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบ2เพื่อรับทุน พสวท.เพิ่มเติม

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

             ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง  นักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรอบ 2 เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) เพิ่มเติม
             ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศขยายเวลาให้นักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรอบ 2 เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2562 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 ก่อนเวลา 09.00 น เนื่องจากมีนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรอบ 2 เพื่อรับทุน พสวท. ได้แจ้งขอสละสิทธิ์ จำนวน 8 คน ตามประกาศ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น
           บัดนี้ มีนักเรียนผู้มีสิทธิ์ยื่นสมัครสอบรอบ 2 เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. เพิ่มเติม จำนวนทั้งสิ้น 8 คน และ สสวท. ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบรอบ 2 เพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วดังนี้

1.

เด็กหญิง

เปรมา

ตั้งปูชนียกุล

 2.

เด็กหญิง

พิชญา

ปรมาเวศ

3.

เด็กชาย

ณภัทร

กิตินันท์

3.

นางสาว

อชิรญา

จันทมุนี

5.

นาย

พลวิชญ์

ธีรพันธุวัฒน์

6.

นางสาว

ภรณ์ชนก

พิณนุวัตร

7.

เด็กหญิง

น้ำฟ้า

พัฒนรังสรรค์

8.

นาย

ธนสิน

สมที

              ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว เข้าสอบรอบ 2 เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. ระหว่างวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2562 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  ต่อไป ดูไฟล์ประกาศได้ที่นี่