ขยายเวลาให้นักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรอบ2พสวท-ถึงวันที่-1-มี-ค-62

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง ขยายเวลาให้นักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรอบ 2 เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรอบ 2 เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2562 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 203 คน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น
     เนื่องจากมีนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรอบ 2 เพื่อรับทุน พสวท. ตามประกาศ ได้แจ้งขอสละสิทธิ์การเข้าสอบรอบ 2 จำนวน 8 คน จึงทำให้จำนวนผู้เข้าสอบไม่ครบจำนวนตามที่กำหนด และเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนผู้มีสิทธิ์ตามประกาศ “เรื่อง ผลการสอบวัดสมรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2561 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562” ที่สนใจเข้าสอบรอบ 2 เพื่อรับทุน พสวท. เพิ่มเติม สสวท. จึงขยายเวลาให้นักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรอบ 2 แจ้งความประสงค์เข้ารับการสอบรอบ 2 เพื่อรับทุน พสวท. เพิ่มเติม ได้ที่ https://goo.gl/XxFP6Q ภายในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ก่อนเวลา 09.00 น. โดย สสวท. จะพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบรอบ 2 เพิ่มเติม เรียงตามลําดับคะแนน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบรอบ 2 เพื่อรับทุน พสวท. เพิ่มเติม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกระหว่างวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2562 ทาง http://dpst.ipst.ac.th ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น. ดูไฟล์ประกาศได้ที่นี่