ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท. เพื่อรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

 

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษา ณ ต่างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก

ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียดดังนี้     

                            -  ประกาศรับสมัคร>>>คลิก

                            -  ใบสมัครสอบ>>>คลิก

                            -   หนังสือรับรอง>>>คลิก

ยื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือส่งผ่านไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษมายัง สสวท.

ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561

 

                       และประกาศผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน 

                           

                          -  ประกาศผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน(ในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2562)

                              

                          - ผู้สมัคร จะต้องกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2561

 

                            ดังลิงค์ >>> https://goo.gl/forms/1eMyuLcEQijC4FGt1

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร 02 392 4021 ต่อ 2308 หรือ 2312