ประกาศถึงผู้สำเร็จการศึกษาแล้วแต่ยังไม่ปฏิบัติงานชดใช้ทุน

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

เรียน ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท
            ตามที่ท่านรายงานตัวแล้ว/ยังไม่เคยรายงานตัว ยังไม่มีหน่วยงาน/มีหน่วยงานแล้ว แต่ยังไม่นับเวลาปฏิบัติงานตอบแทนทุน ฝ่าย พสวท. ขอความร่วมมือให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ดำเนินการดังนี้

  1. ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ที่ไม่เคยรายงานตัวกับฝ่าย พสวท. ขอให้เข้าไปกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มรายงานตัวหลังสำเร็จการศึกษาได้ที่ http://dpst.ipst.ac.th
  2. ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ที่เคยรายงานตัวแล้ว และอยู่ในระหว่างการติดต่อกับหน่วยงานเพื่อบรรจุ ขอให้รายงานความก้าวหน้า และ/หรือ ปัญหาอุปสรรคในการติดต่อหรือหาหน่วยงานเพื่อปฏิบัติงานตอบแทนทุน รวมถึงระบุหน่วยงานที่สนใจจะเข้าไปปฏิบัติงานตอบแทนทุนเพิ่มเติมให้ฝ่าย พสวท. ทราบ ทาง e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  3. ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ที่เคยรายงานตัวและมีหน่วยงานบรรจุแล้ว แต่ยังไม่เริ่มนับเวลาปฏิบัติงานตอบแทนทุน เนื่องจากลักษณะการจ้างของหน่วยงาน หรือสาเหตุอื่น ๆ ขอให้แจ้งให้ฝ่าย พสวท. ทราบ ทาง e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ขอความร่วมมือให้ทุกท่านติดต่อกลับมา ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อรวบรวมข้อมูลและดำเนินการประสานการจัดหาหน่วยงานต่อไป

            อนึ่ง ผู้รับทุน พสวท. ที่กำลังทำวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral research) ภายในประเทศ  ฝ่าย พสวท. ขอความร่วมมือทุกท่านแจ้งข้อมูลหรือรายงานความก้าวหน้าให้ฝ่าย พสวท. ทราบ ทาง e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เพื่อประสานการจัดหาหน่วยงานรองรับก่อนเสร็จสิ้นการทำวิจัยหลังปริญญาเอก