รับสมัครพี่เลี้ยงค่ายปี59

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

ค่ายวิทยาศาสตร์ฯประจำปีการศึกษา2559

การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรีียนทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2559

1. รับสมัครพี่เลี้ยงประจำค่ายวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียดดังนี้

    -  ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2559
    -  รใบสมัครพี่เลี้ยงในค่ายฯ ปีการศึกษา 2559 
    -  download ฟอร์มเกี่ยวโป้งกรรมการ-พี่บัณฑิต-พี่เลีี้ยง

2. เอกสารที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมค่ายฯ 
    - รายละเอียดโครงการ
    - กำหนดการจัดค่าย
    - แบบประเมินการนำเสนอผลงานของนักเรียน
    - แบบฟอร์มScience Show

เชิญร่วมงาน พสวท. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

          “เชิญชวนผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมงาน“พสวท. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 23 - 25 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ  ณ ห้อง วิภาวดีบอลรูม A B และ C  โดยส่งแบบตอบรับคืน ฝ่าย พสวท. และ สควค. ภายในวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2392 4021 ต่อ 2313 (วิวาภร)
          ทั้งนี้ สสวท. จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมงานให้ทราบในภายหลัง ผู้สมัครร่วมงานจะต้องเป็นบัณฑิต พสวท. ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือหลังสำเร็จการศึกษา”    รายละเอียดดังนี้
          1. กำหนดการ
          2. แบบตอบรับเข้าร่วมงาน

**ประมวลข่าวงาน “พสวท. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม”***

 

ค่ายวิทยาศาสตร์ฯประจำปีการศึกษา2558

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักเรียนทุน พสวท.ประจำปีการศึกษา 58

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

สสวท. จัดปฐมนิเทศนักเรียนทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมศรีวรา เอ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพฯ โดยมีกำหนดการดังนี้
กำหนดการ
การปฐมนิเทศนักเรียนทุน พสวท. ศึกษาในประเทศ ปีการศึกษา 2558
นที่ 12-14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ห้องประชุมศรีวรา เอ  โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพ

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

06.00 – 18.00 น.

นักเรียนทุน และ ผู้ดูแล เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรม

18.00 – 19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร

19.00 – 19.30 น.

ลงทะเบียนรับเอกสาร  ชี้แจงรายละเอียด

19.30 - 21.30 น.

กิจกรรมกลุ่มความสัมพันธ์เครือข่ายนักเรียนทุน พสวท. โดยคณะนักศึกษาทุน พสวท. ระดับอุดมศึกษา

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

06.00 – 07.40 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

08.00 – 09.30 น.

พิธีเปิด มอบเข็มตราสัญลักษณ์  โดย ผู้บริหาร สสวท.

09.30 – 10.15 น.

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท.  (ดร.พรชัย  อินทร์ฉาย) ให้โอวาท

10.30 – 12.00 น.

จากนักเรียนทุน พสวท. ในวันวาน  สู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ กับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นในวันนี้   โดย ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น   มหาวิทยาลัยมหิดล  ณ ห้องศรีวรา เอ

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.30 น.

เดินทางจากที่พักไป SCG Experience: ศูนย์รวมความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัย

13.30 – 15.30 น.

เยี่ยมชม SCG Experience:  ความคิด ความฝันสู่นวัตกรรม เพื่อตอบสนองสังคม
โดย เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา SCG  

15.30 – 16.00 น.

เดินทางกลับที่พัก

16.00 – 18.00 น.

กิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  โดยคณะนักศึกษาทุน พสวท. ระดับอุดมศึกษา ณ ห้องทรัพย์มณี

18.00 – 19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

19.00 – 21.00 น.

การบรรยาย เรื่อง โอกาสและอนาคตในอาชีพสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
โดย ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ณ ห้องทรัพย์มณี

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

06.00 – 08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า

08.30 – 11.30 น.

ทดสอบภาษาอังกฤษTOEFL ITP ณ ห้องศรีวรา เอ

11.30 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

แรกพบ แรกรู้จัก ทุน พสวท. โดย คณะทำงาน ฝ่าย พสวท. และ สควค. ณ ห้องศรีวรา เอ

14.30 - 15.00 น.

รับประทานอาหารว่าง

15.00 เป็นต้นไป

เดินทางกลับภูมิลำเนา

หมายเหตุ
1. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. อาหารว่างและเครื่องดื่มเสริฟตามความเหมาะสม
3. แต่งกายชุดสุภาพ งดสวมรองเท้าแตะ
10.15-10.30 น.  รับประทานอาหารว่าง (เช้า)
14.45-15.00 น. รับประทานอาหารว่าง (บ่าย)

 

ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2557

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์

 1.  รายละเอียด

       ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  โดย สาขา พสวท. และ สควค.  จะจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่   22 – 28 เมษายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ และบรูคไซต์ วัลเล่ย์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 270 คน

2.  กรอบหน้าที่ของพี่เลี้ยง

       พี่เลี้ยงประจำกลุ่ม

         - ดูแลน้อง ๆ ในกลุ่ม

         - พิธีกรการนำเสนอผลงาน ม.5 (เป็นภาษาอังกฤษ)

         - จัดกิจกรรมกีฬาฮาเฮ

         - ออกแบบกิจกรรมแรลลี่วิทยาศาสตร์

       พี่เลี้ยงกองกลาง

         - ประสานระหว่างพี่เลี้ยงกับกรรมการ

         - พิธีกรการนำเสนอผลงาน ม.5 (เป็นภาษาอังกฤษ)

         - จัดกิจกรรมกีฬาฮาเฮ

         - งานอื่น ๆ ตามที่กรรมการมอบหมาย

3.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

          คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายฯ  ประสงค์จะรับสมัครพี่เลี้ยงค่ายฯ จำนวน 25 คน

(นักเรียนชั้น ม.6 จำนวน 18 คน นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก จำนวน 7 คน)

คุณสมบัติ ดังนี้                                             

กลุ่มเป้าหมาย

เกณฑ์และคุณสมบัติในการคัดเลือก

นักเรียนชั้น ม.๖

1) เป็นนักเรียนทุน พสวท.

 

2) มีประสบการณ์ในการเป็นพี่เลี้ยงค่ายฯ อื่น ๆ

 

3) เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ได้ทุกวัน

นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาโท   หรือเอก

1) เป็นนิสิต นักศึกษา ทุน พสวท.

 

2) มีประสบการณ์ในการเป็นพี่เลี้ยงค่ายฯ อื่น ๆ

 

3) เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ได้อย่างน้อย 5 วัน

นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี

1) เป็นนิสิต นักศึกษา ทุน พสวท.

 

2) มีประสบการณ์ในการเป็นพี่เลี้ยงค่ายฯ อื่น ๆ

 

3) เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ได้ทุกวัน

4. ระยะเวลาการรับสมัคร  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  20  ธันวาคม 2557 -  19 มกราคม  2558

5.  วิธีการสมัคร
      5.1 กรอกข้อมูลการสมัครในแบบฟอร์มใบสมัครพี่เลี้ยงได้ที่นี่
      5.2 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเกี่ยวโป้งที่นี่  กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วส่งไฟล์ไปที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6.   ประกาศผลการคัดเลือก  

คณะกรรมการค่ายฯ จะพิจารณาคัดเลือกและประกาศการคัดเลือกวันที่  30  มกราคม 2558 ทางเว็บไซต์ สสวท. http://dpst.ac.th