เชิญร่วมงาน พสวท. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

          “เชิญชวนผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมงาน“พสวท. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 23 - 25 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ  ณ ห้อง วิภาวดีบอลรูม A B และ C  โดยส่งแบบตอบรับคืน ฝ่าย พสวท. และ สควค. ภายในวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2392 4021 ต่อ 2313 (วิวาภร)
          ทั้งนี้ สสวท. จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมงานให้ทราบในภายหลัง ผู้สมัครร่วมงานจะต้องเป็นบัณฑิต พสวท. ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือหลังสำเร็จการศึกษา”    รายละเอียดดังนี้
          1. กำหนดการ
          2. แบบตอบรับเข้าร่วมงาน

**ประมวลข่าวงาน “พสวท. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม”***