ปฐมนิเทศนักเรียนทุน พสวท.ประจำปีการศึกษา 58

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

สสวท. จัดปฐมนิเทศนักเรียนทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมศรีวรา เอ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพฯ โดยมีกำหนดการดังนี้
กำหนดการ
การปฐมนิเทศนักเรียนทุน พสวท. ศึกษาในประเทศ ปีการศึกษา 2558
นที่ 12-14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ห้องประชุมศรีวรา เอ  โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพ

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

06.00 – 18.00 น.

นักเรียนทุน และ ผู้ดูแล เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรม

18.00 – 19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร

19.00 – 19.30 น.

ลงทะเบียนรับเอกสาร  ชี้แจงรายละเอียด

19.30 - 21.30 น.

กิจกรรมกลุ่มความสัมพันธ์เครือข่ายนักเรียนทุน พสวท. โดยคณะนักศึกษาทุน พสวท. ระดับอุดมศึกษา

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

06.00 – 07.40 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

08.00 – 09.30 น.

พิธีเปิด มอบเข็มตราสัญลักษณ์  โดย ผู้บริหาร สสวท.

09.30 – 10.15 น.

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท.  (ดร.พรชัย  อินทร์ฉาย) ให้โอวาท

10.30 – 12.00 น.

จากนักเรียนทุน พสวท. ในวันวาน  สู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ กับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นในวันนี้   โดย ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น   มหาวิทยาลัยมหิดล  ณ ห้องศรีวรา เอ

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.30 น.

เดินทางจากที่พักไป SCG Experience: ศูนย์รวมความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัย

13.30 – 15.30 น.

เยี่ยมชม SCG Experience:  ความคิด ความฝันสู่นวัตกรรม เพื่อตอบสนองสังคม
โดย เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา SCG  

15.30 – 16.00 น.

เดินทางกลับที่พัก

16.00 – 18.00 น.

กิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  โดยคณะนักศึกษาทุน พสวท. ระดับอุดมศึกษา ณ ห้องทรัพย์มณี

18.00 – 19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

19.00 – 21.00 น.

การบรรยาย เรื่อง โอกาสและอนาคตในอาชีพสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
โดย ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ณ ห้องทรัพย์มณี

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

06.00 – 08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า

08.30 – 11.30 น.

ทดสอบภาษาอังกฤษTOEFL ITP ณ ห้องศรีวรา เอ

11.30 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

แรกพบ แรกรู้จัก ทุน พสวท. โดย คณะทำงาน ฝ่าย พสวท. และ สควค. ณ ห้องศรีวรา เอ

14.30 - 15.00 น.

รับประทานอาหารว่าง

15.00 เป็นต้นไป

เดินทางกลับภูมิลำเนา

หมายเหตุ
1. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. อาหารว่างและเครื่องดื่มเสริฟตามความเหมาะสม
3. แต่งกายชุดสุภาพ งดสวมรองเท้าแตะ
10.15-10.30 น.  รับประทานอาหารว่าง (เช้า)
14.45-15.00 น. รับประทานอาหารว่าง (บ่าย)