!!!ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์ พสวท. 2560

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

ค่ายวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2560

การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2560

1. รับสมัครพี่เลี้ยงประจำค่ายวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้

    -  ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2560
    -  ใบสมัครพี่เลี้ยงในค่ายฯ ปีการศึกษา 2560 
    -  download ฟอร์มเกี่ยวโป้งกรรมการ-พี่บัณฑิต-พี่เลีี้ยง

รับสมัครพี่เลี้ยงค่ายปี59 เพิ่มเติม

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม

1.  รายละเอียด

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  โดย ฝ่าย พสวท. ประสงค์รับสมัครนิสิต นักศึกษา จำนวน 10 คน เพื่อเป็นพี่เลี้ยงกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 22 – 28 เมษายน 2560 ณ ตำนานป่า รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

 2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

กลุ่มเป้าหมาย

เกณฑ์และคุณสมบัติในการคัดเลือก

 2.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

1) เป็นนักเรียน  นิสิต นักศึกษา ทุน พสวท.

 2.2 นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี  โท

      หรือ เอก 

2) เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ได้ทุกวัน

 

3) ถ้ามีประสบการณ์ในการเป็นพี่เลี้ยงค่ายฯ อื่นๆ    จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3.  ระยะเวลาการรับสมัคร  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  1 - 15 กุมภาพันธ์  2560

4.  วิธีการสมัคร

          กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัคร และแบบฟอร์มเกี่ยวโป้ง  (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่)

ทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5.   ประกาศผลการคัดเลือก 

คณะกรรมการค่ายฯ จะพิจารณาคัดเลือกและประกาศการคัดเลือกวันที่  27  กุมภาพันธ์  2560 ทางเว็บไซต์ สสวท. http://dpst.ipst.ac.th

 

         

{{{{{{

รับสมัครพี่เลี้ยงค่ายปี59

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

ค่ายวิทยาศาสตร์ฯประจำปีการศึกษา2559

การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรีียนทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2559

1. รับสมัครพี่เลี้ยงประจำค่ายวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียดดังนี้

    -  ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2559
    -  รใบสมัครพี่เลี้ยงในค่ายฯ ปีการศึกษา 2559 
    -  download ฟอร์มเกี่ยวโป้งกรรมการ-พี่บัณฑิต-พี่เลีี้ยง

2. เอกสารที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมค่ายฯ 
    - รายละเอียดโครงการ
    - กำหนดการจัดค่าย
    - แบบประเมินการนำเสนอผลงานของนักเรียน
    - แบบฟอร์มScience Show

เชิญร่วมงาน พสวท. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

          “เชิญชวนผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมงาน“พสวท. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 23 - 25 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ  ณ ห้อง วิภาวดีบอลรูม A B และ C  โดยส่งแบบตอบรับคืน ฝ่าย พสวท. และ สควค. ภายในวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2392 4021 ต่อ 2313 (วิวาภร)
          ทั้งนี้ สสวท. จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมงานให้ทราบในภายหลัง ผู้สมัครร่วมงานจะต้องเป็นบัณฑิต พสวท. ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือหลังสำเร็จการศึกษา”    รายละเอียดดังนี้
          1. กำหนดการ
          2. แบบตอบรับเข้าร่วมงาน

**ประมวลข่าวงาน “พสวท. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม”***

 

ค่ายวิทยาศาสตร์ฯประจำปีการศึกษา2558

on . Posted in ข่าวกิจกรรม