ห้องเรียน พสวท.(สู่ความเป็นเลิศ)

Written by mitchai khamngok on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

โครงการห้องเรียนพสวท(สู่ความเป็นเลิศ)

                     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินงานทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2527 จนถึงปัจจุบัน โดยสอบคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3 ทั่วประเทศเข้ารับทุน และกระจายไปศึกษาตามศูนย์โรงเรียนต่าง ๆ ที่ร่วมดำเนินงานทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวน 10 แห่ง คือ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนศรีบุณยานนท์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย โรงเรียนสุรนารีวิทยา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ซึ่งนักเรียนทุนทุกคนจะได้รับการบ่มเพาะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีหลักสูตรโปรแกรมเสริมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาการ 

                        ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการ พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 91-3/2561 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการให้เปิดโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ในศูนย์โรงเรียน พสวท. จำนวน 10 แห่ง (โรงเรียนละ 1 ห้อง ห้องละ 24 คน) เพื่อยกระดับมาตรฐานการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษของประเทศให้ขยายฐานมากขึ้น สำหรับเป็นต้นแบบการวิจัยและพัฒนา
องค์ความรู้ด้านนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และยกระดับมาตรฐานศูนย์โรงเรียน พสวท. ทั้ง 10 แห่ง 
ให้เป็นแม่ข่ายการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในภูมิภาค โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562

 >>> คู่มือโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) <<<