ระดับ ป.ตรี - ประกาศ เรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับปริญญาตรี ที่อนุญาตให้ผู้รับทุน พสวท. เลือกศึกษาได้

Written by chumpon on . Posted in Policy

 

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับปริญญาตรี
ที่อนุญาตให้ผู้รับทุน พสวท. เลือกศึกษาได้

 

 

                   ตามที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในคราวประชุม ครั้งที่ 38 - 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์จำนวน 42 หลักสูตรเป็นสาขาวิชาที่ผู้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ทุน  พสวท.) ระดับปริญญาตรีสามารถเลือกศึกษาได้ ประกอบกับ คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาในประเทศ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1 - 1/2564 เมื่อวันที่ 14  มิถุนายน 2564  ได้มีมติอนุมัติให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับปริญญาตรี เพิ่มเติมจำนวน 12 หลักสูตรเป็นหลักสูตรที่อนุญาตให้ผู้รับทุน พสวท. เลือกศึกษา นั้น

                    สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงประกาศรายชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับปริญญาตรี ที่อนุญาตให้ผู้รับทุน พสวท. เลือกศึกษาได้จำนวน 54 หลักสูตร ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ

                    ทั้งนี้ สำหรับหลักสูตรนานาชาติที่ได้รับอนุมัติแล้ว อนุญาตให้เฉพาะผู้รับทุน พสวท. ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ เลือกศึกษาได้ระหว่างรอเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ หรือ เลือกศึกษาได้ในกรณีที่ประสงค์ศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศไทยก่อน เท่านั้น