ประกาศ การชดใช้ทุนการศึกษาตามมติของคณะรัฐมนตรี ของผู้รับทุน พสวท.

Written by สืบพงศ์ ปานเพียรกุลภัค on . Posted in Policy

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง การชดใช้ทุนการศึกษาตามมติของคณะรัฐมนตรี ของผู้รับทุนพัฒนาและส่งเสริม

ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษาในประเทศ

 

DOWNLOAD 

 

              ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 อนุมัติในหลักการให้ผู้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษาในประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หากผู้รับทุนไม่ประสงค์จะศึกษาต่อเนื่องในระดับสูงขึ้นด้วยทุน พสวท. ต้องแจ้งความจำานงภายในเวลาที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กาหนด (สสวท. จะมีหนังสือให้ผู้รับทุนแจ้งความประสงค์รับทุน พสวท. ต่อเนื่องในภาคเรียนที่ 2) เพื่อที่จะไม่ต้องชดใช้ทุนการศึกษา หากลาออก จากทุนก่อนกำหนดต้องใช้ทุนคืน 1 เท่า ของจำนวนเงินทุนการศึกษา และเงินอื่นใดที่ผู้รับทุนได้รับไปทั้งหมด หรือกรณีผู้รับทุนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของทุน พสวท. หรือไม่ประสงค์จะศึกษาต่อเนื่องในระดับที่สูงขึ้นต้องชดใช้ทุน 1 เท่า ของจำนวนเงินทุนการศึกษาและเงินอื่นใด ที่ผู้รับทุนได้รับไปทั้งหมด ในระหว่างที่ศึกษาด้วยทุน พสวท. 

 

ประกาศ เงื่อนไขการปฏิบัติงานตอบแทนทุน พสวท. กรณีผู้สําเร็จการศึกษาทุน พสวท.ไปรับทุนรัฐบาลอื่น ๆ ที่มีเงื่อนไขผูกพัน

Written by chumpon on . Posted in Policy

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง เงื่อนไขการปฏิบัติงานตอบแทนทุน พสวท. กรณีผู้สําเร็จการศึกษาทุน พสวท.ไปรับทุนรัฐบาลอื่น ๆ ที่มีเงื่อนไขผูกพัน

ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 อนุมัติในหลักการ การบูรณาการ ทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) กับทุนรัฐบาลอื่น ๆ โดยผู้สําเร็จการศึกษาทุน พสวท. ที่ไปรับทุนรัฐบาลอื่น ๆ ที่มีเงื่อนไขผูกพัน  เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้ว ต้องปฏิบัติงานตอบแทนทุนรวมกัน หากมากกว่า 10 ปี ให้ถือว่าการปฏิบัติงานตอบแทนทุนในส่วนของทุน พสวท. สิ้นสุดลงในปีที่ 10 ของการปฏิบัติงานตอบแทนทุน

DOWNLOAD 

ทุกระดับ - เรื่อง ทุนการศึกษา (ค่าใช้จ่ายส่วนตัว) ของผู้รับทุน พสวท. ศึกษาในประเทศ

Written by admin on . Posted in Policy

 

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง ทุนการศึกษา (ส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว) ของผู้รับทุนพัฒนาและส่งเสริม

ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษาในประเทศ

 

DOWNLOAD 

 

(รายละเอียดโดยย่อ)

 

ในการนี้ สสวท. จึงประกาศทุนการศึกษา (ส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว) ของผู้รับทุน พสวท. ศึกษา ในประเทศ ดังนี้

 

1. มัธยมศึกษาตอนปลาย      7,152 บาท/เดือน

2. ปริญญาตรี                   9,400 บาท/เดือน

3. ปริญญาโท                 10,700 บาท/เดือน

4. ปริญญาเอก                12,000 บาท/เดือน

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

 

 

ระดับ ป.ตรี - ประกาศ เรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับปริญญาตรี ที่อนุญาตให้ผู้รับทุน พสวท. เลือกศึกษาได้

Written by chumpon on . Posted in Policy

 

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับปริญญาตรี
ที่อนุญาตให้ผู้รับทุน พสวท. เลือกศึกษาได้

 

 

                   ตามที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในคราวประชุม ครั้งที่ 38 - 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์จำนวน 42 หลักสูตรเป็นสาขาวิชาที่ผู้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ทุน  พสวท.) ระดับปริญญาตรีสามารถเลือกศึกษาได้ ประกอบกับ คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาในประเทศ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1 - 1/2564 เมื่อวันที่ 14  มิถุนายน 2564  ได้มีมติอนุมัติให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับปริญญาตรี เพิ่มเติมจำนวน 12 หลักสูตรเป็นหลักสูตรที่อนุญาตให้ผู้รับทุน พสวท. เลือกศึกษา นั้น

                    สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงประกาศรายชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับปริญญาตรี ที่อนุญาตให้ผู้รับทุน พสวท. เลือกศึกษาได้จำนวน 54 หลักสูตร ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ

                    ทั้งนี้ สำหรับหลักสูตรนานาชาติที่ได้รับอนุมัติแล้ว อนุญาตให้เฉพาะผู้รับทุน พสวท. ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ เลือกศึกษาได้ระหว่างรอเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ หรือ เลือกศึกษาได้ในกรณีที่ประสงค์ศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศไทยก่อน เท่านั้น