ประกาศ สสวท. เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุน พสวท. ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

 

-----------------------------

                    ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยร่วมกับศูนย์มหาวิทยาลัย พสวท. 10 แห่ง ทั่วประเทศ ดําเนินการจัดสอบข้อเขียน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และได้มีการพิจารณาตัดสินผลการสอบข้อเขียนไปแล้ว นั้น

                   ในการนี้ สสวท. จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุน พสวท. ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 37 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาโท-เอก จำนวน 25 คน และระดับปริญญาเอก จำนวน 12 คน ตามสาขาวิชา ดังนี้

 

>>> Download ประกาศ <<<

 

ทั้งนี้ ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่พํานักอยู่ต่างจังหวัด  และประสงค์ขอเข้าพัก ณ ที่พักที่  สสวท.  จัดให้  ในวันก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์ ให้แจ้งความประสงค์ขอเข้าพักผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ที่ https://forms.gle/arwyHpKPyEMYkzbC6 ภายในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00 น.

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
ผู้รับทุนและผู้ปกครองจะต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศ และทำสัญญารับทุนการศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566
เวลา 9.00 – 16.00 น. ทางออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
เว็บไซต์ http://dpst.ipst.ac.th/

อ่านประกาศฉบับเต็ม >>>>คลิก 

ประกาศ สสวท. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อรับ ทุน พสวท. ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอกศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

 

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)

ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

- - - - - - - - - - - - - - - - 
           ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศเรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยหมดเขตรับสมัครเมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 นั้น

          สสวท. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานประกอบการสมัครของนิสิต นักศึกษา ทุน พสวท. เรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่า
                    - มีผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อรับทุนระดับปริญญาโท-เอก จำนวน 44 คน
                    - มีผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อรับทุนระดับปริญญาเอก จำนวน 24 คน

          รวมจำนวนทั้งสิ้น 68 คน โดยมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าสอบ ณ ศูนย์มหาวิทยาลัย พสวท. 10 แห่งทั่วประเทศ

 

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น ศึกษาข้อมูลตามประกาศ และเอกสารแนบท้ายประกาศอย่างละเอียด เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการเข้าสอบ

กำหนดวันสอบข้อเขียน

- ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 08:30 – 12:30 น. ณ ศูนย์มหาวิทยาลัย พสวท. 10 แห่งทั่วประเทศ

- ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนต้องมารายงานตัว ณ สนามสอบก่อนเวลาสอบ 30 นาที

ทั้งนี้ รายละเอียดสถานที่หรือห้องสอบ ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์มหาวิทยาลัย พสวท. ของตนเองหรือศูนย์มหาวิทยาลัยที่เป็นสนามสอบ


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการคัดเลือกนิสิต นักศึกษา ทุน พสวท. เพื่อเป็นพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2566 ณ ศักดิ์สยามเลคไซด์ รีสอร์ท อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ หากน้อง ๆ ติดภารกิจ ไม่สามารถไปร่วมกิจกรรมค่ายฯ ได้ ขอให้แจ้งขอสละสิทธิ์ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2566 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก จานวน 15 คน รายชื่อดังไฟล์ที่แนบ [ไฟล์รายชื่อพี่เลี้ยงค่าย]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)
 
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ คณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครรับทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566–2567 ได้ประเมินความเหมาะสมของนักเรียนเรียบร้อยแล้ว และขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 6 คน รายละเอียดดังต่อไปนี้