ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ

 • [PDF] แบบฟอร์มต่าง ๆ สำหรับนักเรียนทุน พสวท. [Download]
  ประกอบด้วย
  1. การขอสนับสนุนค่าใช้จ่ายสําหรับครูที่ปรึกษาโครงงาน ไปนําเสนอโครงงานร่วมกับนักเรียนทุน พสวท. ณ ต่างประเทศ
  2. ตัวอย่างประมาณการค่าใช้จ่ายในการขอสนับสนุนค่าใช้จายในกิจกรรมต่างประเทศ
  3. หนังสือขออนุมัติเปลี่ยนระดับการศึกษาในประเทศ
  4. หนังสือขออนุมัติขยายเวลาการศึกษาในประเทศ ด้วยทุนส่วนตัว
  5. หนังสือขออนุมัติเดินทางไปศึกษา ณ ต่างประเทศ
  6. หนังสือขอ Financial Statement เพื่อใช้ประกอบการสมัครสถานศึกษา ณ ต่างประเทศ
  7. แบบคําร้องขอสมัครสอบรับทุนอื่น
  8. หนังสือแจ้งการตอบรับเข้าศึกษาต่อด้วยทุนอื่นแทนทุน พสวท. 
  9. หนังสือแจ้งการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
  10. แบบฟอร์มแสดงแผนการปฏิบัติงานวิจัยภายหลังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ของนิสิตนักศึกษา พสวท. ระดับปริญญาเอก
  11. แบบแจ้งความประสงค์เข้าปฏิบัติงานภายหลังสําเร็จการศึกษา [Download pdf]
 • 12. แบบฟอร์มรายงานตัวสำเร็จการศึกษาสำหรับนักเรียนทุน พสวท.
 • [MS WORD] แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก [Download]
 • แบบฟอร์มขอทำวิจัย [Download docx]
 • แบบรายงานผลการศึกษา [Coming soon]


สัญลักษณ์โครงการ พสวท. 

 • [PNG] ภาษาไทย [Download] || ภาษาอังกฤษ [Download]


แบบฟอร์มโอนเงินคืน สสวท.

 • [PDF] แบบฟอร์มโอนเงินคืน สสวท. โดย Comp code 90006 ธนาคารกรุงไทยจำกัด [Download]