รายงานนักเรียนทุน พสวท.

รายงานแสดงจำนวนนักเรียนทุนทั้งหมด

  
ศูนย์การศึกษา จำนวนนักศึกษา (คน)
มัธยมปลาย ป.ตรี ป.โท ป.โทควบเอก ป.เอก Post Doctoral รวมจำนวนตามศูนย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 79 133 11 56 - 279
มหาวิทยาลัยขอนแก่น - 104 35 8 33 - 180
มหาวิทยาลัยนเรศวร - 69 10 - 1 - 80
มหาวิทยาลัยมหิดล - 70 92 14 47 2 225
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - 42 9 - 1 - 52
มหาวิทยาลัยศิลปากร - 69 11 2 9 - 91
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - 60 29 - 6 - 95
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - 46 49 3 27 - 125
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - 67 61 - 26 - 154
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - 76 39 4 10 - 129
ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 15 - - - - - 15
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย 10 - - - - - 10
ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม 15 - - - - - 15
ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย 30 - - - - - 30
ร.ร.ศรีบุณยานนท์ 17 - - - - - 17
ร.ร.สามเสนวิทยาลัย 21 - - - - - 21
ร.ร.สุรนารีวิทยา 27 - - - - - 27
ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย 24 - - - - - 24
ร.ร.เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 24 - - - - - 24
ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย 26 - - - - - 26
นอกศูนย์ พสวท. - 1 6 1 6 - 14
สหรัฐอเมริกา - 43 12 15 108 7 185
สหราชอาณาจักร - 2 15 4 113 3 137
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี - 1 4 1 17 1 24
เครือรัฐออสเตรเลีย - - 3 - 3 - 6
ประเทศแคนาดา - - - 1 2 - 3
ประเทศญี่ปุ่น - - 1 - 9 - 10
ราชอาณาจักรสวีเดน - - 1 - 5 - 6
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ - - 2 - 5 - 7
สาธารณรัฐฝรั่งเศส - - 2 - 2 - 4
รอเดินทาง (ทุนต่างประเทศ) - - - - - - 0
ทุนอื่น - - 44 12 194 2 252
Postdoc - - - 1 8 7 16
ทุนส่วนตัว (ทุนต่างประเทศ) - - 2 1 29 4 36
รวม 209 729 560 78 717 26 2319