รายงานนักเรียนทุน พสวท.

รายงานแสดงจำนวนนักเรียนทุนทั้งหมด

  
ศูนย์การศึกษา จำนวนนักศึกษา (คน)
มัธยมปลาย ป.ตรี ป.โท ป.โทควบเอก ป.เอก Post Doctoral รวมจำนวนตามศูนย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 70 133 12 77 - 293
มหาวิทยาลัยขอนแก่น - 110 36 8 34 - 188
มหาวิทยาลัยนเรศวร - 72 9 - 1 - 82
มหาวิทยาลัยมหิดล - 71 91 14 49 2 227
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - 47 9 - 1 - 57
มหาวิทยาลัยศิลปากร - 73 11 2 10 - 96
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 8 64 27 - 7 - 106
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - 49 49 3 28 - 129
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - 70 58 - 28 1 157
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - 84 38 4 11 1 138
ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 8 3 - - - - 11
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย 10 - - - - - 10
ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม 15 - - - - - 15
ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย 30 - - - - - 30
ร.ร.ศรีบุณยานนท์ 16 - - - - - 16
ร.ร.สามเสนวิทยาลัย 20 - - - - - 20
ร.ร.สุรนารีวิทยา 27 - - - - - 27
ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย 13 - - - - - 13
ร.ร.เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 24 - - - - - 24
ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย 23 1 - - - - 24
นอกศูนย์ พสวท. - 1 5 - 7 1 14
สหรัฐอเมริกา - 33 9 12 120 14 188
สหราชอาณาจักร - 4 10 4 111 11 140
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี - 1 2 1 20 - 24
เครือรัฐออสเตรเลีย - - 3 - 2 1 6
ประเทศแคนาดา - - - 1 2 - 3
ประเทศญี่ปุ่น - - 2 - 8 - 10
ราชอาณาจักรสวีเดน - - 1 - 4 1 6
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ - - 1 - 6 - 7
สาธารณรัฐฝรั่งเศส - - 3 - 2 - 5
รอเดินทาง (ทุนต่างประเทศ) - - - - - - 0
ทุนอื่น - - 38 12 198 4 252
Postdoc - - - 1 9 5 15
ทุนส่วนตัว (ทุนต่างประเทศ) - - 3 1 27 5 36
รวม 195 753 538 75 762 46 2369