รายงานนักเรียนทุน พสวท.

รายงานแสดงจำนวนนักเรียนทุนทั้งหมด

  
ศูนย์การศึกษา จำนวนนักศึกษา (คน)
มัธยมปลาย ป.ตรี ป.โท ป.โทควบเอก ป.เอก Post Doctoral รวมจำนวนตามศูนย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 34 95 9 49 - 187
มหาวิทยาลัยขอนแก่น - 77 37 8 22 - 144
มหาวิทยาลัยนเรศวร - 54 19 - - - 73
มหาวิทยาลัยมหิดล - 27 104 14 35 1 181
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - 43 9 - - - 52
มหาวิทยาลัยศิลปากร - 57 12 2 7 - 78
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - 69 21 - 3 - 93
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - 49 39 3 16 - 107
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - 58 64 - 15 - 137
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - 50 42 3 9 - 104
ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 12 - - - - - 12
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย 10 - - - - - 10
ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม 15 - - - - - 15
ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย 28 - - - - - 28
ร.ร.ศรีบุณยานนท์ 17 - - - - - 17
ร.ร.สามเสนวิทยาลัย 15 - - - - - 15
ร.ร.สุรนารีวิทยา 26 - - - - - 26
ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย 23 - - - - - 23
ร.ร.เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 23 - - - - - 23
ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย 24 - - - - - 24
นอกศูนย์ พสวท. - - 1 1 6 - 8
สหรัฐอเมริกา - 34 15 19 91 2 161
สหราชอาณาจักร - 7 20 6 83 - 116
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี - 1 2 - 11 - 14
เครือรัฐออสเตรเลีย - 1 2 - 3 - 6
ประเทศแคนาดา - - 2 - 1 - 3
ประเทศญี่ปุ่น - 1 2 - 7 - 10
ราชอาณาจักรสวีเดน - - - - 5 - 5
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ - - 2 - 4 - 6
สาธารณรัฐฝรั่งเศส - - - - 2 - 2
รอเดินทาง (ทุนต่างประเทศ) - - - - - - 0
ทุนอื่น - - 36 10 173 2 221
Postdoc - - - 1 11 4 16
ทุนส่วนตัว (ทุนต่างประเทศ) - - 2 1 27 2 32
รวม 193 562 526 77 580 11 1949