รายงานนักเรียนทุน พสวท.

รายงานแสดงจำนวนนักเรียนทุนทั้งหมด

  
ศูนย์การศึกษา จำนวนนักศึกษา (คน)
มัธยมปลาย ป.ตรี ป.โท ป.โทควบเอก ป.เอก Post Doctoral รวมจำนวนตามศูนย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 59 104 11 44 - 218
มหาวิทยาลัยขอนแก่น - 101 31 8 29 - 169
มหาวิทยาลัยนเรศวร - 68 13 - - - 81
มหาวิทยาลัยมหิดล - 56 85 13 42 2 198
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - 54 3 - - - 57
มหาวิทยาลัยศิลปากร - 64 10 2 7 - 83
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - 67 16 - 4 - 87
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - 57 36 3 22 - 118
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - 73 61 - 23 - 157
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - 60 38 3 10 - 111
ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 12 - - - 1 - 13
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย 10 - - - - - 10
ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม 15 - - - - - 15
ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย 29 - - - - - 29
ร.ร.ศรีบุณยานนท์ 17 - - - - - 17
ร.ร.สามเสนวิทยาลัย 16 - - - - - 16
ร.ร.สุรนารีวิทยา 26 2 - - - - 28
ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย 24 1 - - - - 25
ร.ร.เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 23 - - - - - 23
ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย 26 - - - - - 26
นอกศูนย์ พสวท. - - 5 1 6 - 12
สหรัฐอเมริกา - 38 7 17 111 4 177
สหราชอาณาจักร - 3 16 2 107 2 130
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี - 1 3 1 15 1 21
เครือรัฐออสเตรเลีย - - 3 - 3 - 6
ประเทศแคนาดา - - - 1 2 - 3
ประเทศญี่ปุ่น - 1 1 - 9 - 11
ราชอาณาจักรสวีเดน - - - - 5 - 5
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ - - 2 - 4 - 6
สาธารณรัฐฝรั่งเศส - - 2 - 2 - 4
รอเดินทาง (ทุนต่างประเทศ) - - - - - - 0
ทุนอื่น - - 35 12 181 3 231
Postdoc - - - 1 9 6 16
ทุนส่วนตัว (ทุนต่างประเทศ) - - 2 1 30 3 36
รวม 198 705 473 76 666 21 2139