รายงานนักเรียนทุน พสวท.

รายงานแสดงจำนวนนักเรียนทุนทั้งหมด

  
ศูนย์การศึกษา จำนวนนักศึกษา (คน)
มัธยมปลาย ป.ตรี ป.โท ป.โทควบเอก ป.เอก Post Doctoral รวมจำนวนตามศูนย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 59 105 11 43 - 218
มหาวิทยาลัยขอนแก่น - 102 31 8 29 - 170
มหาวิทยาลัยนเรศวร - 67 13 - - - 80
มหาวิทยาลัยมหิดล - 37 88 13 42 2 182
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - 54 3 - - - 57
มหาวิทยาลัยศิลปากร - 64 10 2 7 - 83
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - 68 16 - 3 - 87
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - 59 36 3 20 - 118
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - 72 61 - 23 - 156
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - 60 38 3 10 - 111
ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 12 - - - 1 - 13
ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย 10 - - - - - 10
ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม 15 - - - - - 15
ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย 29 - - - - - 29
ร.ร.ศรีบุณยานนท์ 17 - - - - - 17
ร.ร.สามเสนวิทยาลัย 15 - - - - - 15
ร.ร.สุรนารีวิทยา 26 2 - - - - 28
ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย 24 1 - - - - 25
ร.ร.เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 23 - - - - - 23
ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย 26 - - - - - 26
นอกศูนย์ พสวท. - - 5 1 6 - 12
สหรัฐอเมริกา - 39 7 18 107 4 175
สหราชอาณาจักร - 3 17 1 106 2 129
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี - 1 3 1 13 1 19
เครือรัฐออสเตรเลีย - - 3 - 3 - 6
ประเทศแคนาดา - - - 1 2 - 3
ประเทศญี่ปุ่น - 1 1 - 9 - 11
ราชอาณาจักรสวีเดน - - - - 5 - 5
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ - - 2 - 4 - 6
สาธารณรัฐฝรั่งเศส - - 2 - 2 - 4
รอเดินทาง (ทุนต่างประเทศ) - - - - - - 0
ทุนอื่น - - 36 12 180 3 231
Postdoc - - - 1 9 6 16
ทุนส่วนตัว (ทุนต่างประเทศ) - - 2 1 30 3 36
รวม 197 689 479 76 654 21 2116