สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร. นภัทร รัตน์นราทร

University College London (UCL)

งานชั่วคราว

น.ส. จีรนันท์ เพชรแก้ว

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ดิษยา ศรีนุติยากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานชั่วคราว

ดร. กอบชัย ดวงรัตนเลิศ

University of Manchester

งานชั่วคราว

ดร. ดอนนี่ พัสสาหรี่

Pennsylvania State University

งานชั่วคราว

น.ส. สมิตา สกุลไพศาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย สรณภพ เทวปฏิคม

Stanford University

งานชั่วคราว

ดร. ลัดดาวรรณ เพชรอาวุธ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานชั่วคราว

น.ส. วลีพร พิบูลย์ผล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ธนัน วัชรมัย

งานชั่วคราว

น.ส. นาริน ภูระบัตร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานชั่วคราว

น.ส. กมลลักษณ์ ถนัดกิจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ภัทราวรรณ ธีฆัมพร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานชั่วคราว

นาย วชิรวิทย์ เฉลิมพนาพันธ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานชั่วคราว

ดร. จำเริญตา ปริญญาธารมาศ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ชิดนภา กิตติกุล

Ghent University

งานชั่วคราว

นาย กฤษณะ ป้อมดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานชั่วคราว

นาย จักรกฤษณ์ เนตรแก้ว

Universite Rennes 1

งานชั่วคราว
Page 3 of 3