สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นาย อัครเดช ปิยะแสงทอง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานชั่วคราว

นาย เจริญศักดิ์ เมืองแก้ว

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. เพียงรวี ทองนุ่น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานชั่วคราว

น.ส. รตพร หลิน

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วิลานี สุชีวบริพนธ์

Gifu University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. นงพงา ฐิตินันทพันธุ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. มนัญญา ลิกมลสวัสดิ์

University of Florida

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ณัฏฐิกา งามกิจภิญโญ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย อธิป ฉายากุล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. สุขพิชญา จรัญชล

University of Alberta

งานชั่วคราว

ดร. ภาณุพล สมัยมงคล

Virginia Polytechnic Institute State University

งานชั่วคราว

นาย จิรพัทธ์ เทียมสุพัต

University of Maryland

งานชั่วคราว

ดร. ชนติ จันทรโชติชัชวาล

Kings College, London

งานชั่วคราว

น.ส. วิมลมาศ ศรีนาราง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วสุพล รุ่งธนาภิรมย์

University of Leeds

งานชั่วคราว

ดร. จุฬาลักษณ์ แก้วหวังสกูล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานชั่วคราว

น.ส. ฐิติพร สุฤทธิ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. กนกนันทน์ ไสไทย

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ณัฐพงษ์ ศรีเมือง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ประณัฐพงศ์ กับกระโทก

มหาวิทยาลัยมหิดล

งานชั่วคราว

ดร. นภัทร รัตน์นราทร

University College London (UCL)

งานชั่วคราว

น.ส. จีรนันท์ เพชรแก้ว

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ดิษยา ศรีนุติยากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานชั่วคราว

ดร. กอบชัย ดวงรัตนเลิศ

University of Manchester

งานชั่วคราว

ดร. ดอนนี่ พัสสาหรี่

Pennsylvania State University

งานชั่วคราว

น.ส. สมิตา สกุลไพศาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย สรณภพ เทวปฏิคม

Stanford University

งานชั่วคราว

ดร. ลัดดาวรรณ เพชรอาวุธ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานชั่วคราว

น.ส. วลีพร พิบูลย์ผล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานชั่วคราว

นาย ธนัน วัชรมัย

งานชั่วคราว

น.ส. นาริน ภูระบัตร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานชั่วคราว

น.ส. กมลลักษณ์ ถนัดกิจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ภัทราวรรณ ธีฆัมพร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานชั่วคราว

นาย วชิรวิทย์ เฉลิมพนาพันธ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานชั่วคราว

ดร. จำเริญตา ปริญญาธารมาศ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ชิดนภา กิตติกุล

Ghent University

งานชั่วคราว

นาย กฤษณะ ป้อมดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานชั่วคราว

นาย จักรกฤษณ์ เนตรแก้ว

Universite Rennes 1

งานชั่วคราว
Page 2 of 3