สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

น.ส. เพียงรวี ทองนุ่น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานชั่วคราว

น.ส. รุ่งทิวา อรุณฉาย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานชั่วคราว

น.ส. รตพร หลิน

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย วาทิต โคกทอง

Georg-August-Universitat Gottingen

งานชั่วคราว

ดร. ปภาพิชญ์ วะนะสุข

University of Nottingham

งานชั่วคราว

ดร. ปรีชา เกียรติกิระขจร

Georg-August-Universitat Gottingen

งานชั่วคราว

ดร. วิลานี สุชีวบริพนธ์

Gifu University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. นงพงา ฐิตินันทพันธุ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. มนัญญา ลิกมลสวัสดิ์

University of Florida

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ณัฏฐิกา งามกิจภิญโญ

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย อธิป ฉายากุล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. สุขพิชญา จรัญชล

University of Alberta

งานชั่วคราว

นาย จิรพัทธ์ เทียมสุพัต

University of Maryland

งานชั่วคราว

ดร. นพเก้า สระแก้ว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานชั่วคราว

นาย ชนติ จันทรโชติชัชวาล

Kings College, London

งานชั่วคราว

น.ส. เบญจรัตน์ เที่ยงตรง

Tokyo Institute of Technology

งานชั่วคราว

น.ส. วิมลมาศ ศรีนาราง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วสุพล รุ่งธนาภิรมย์

University of Leeds

งานชั่วคราว

น.ส. กนกนันทน์ ไสไทย

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ณัฐพงษ์ ศรีเมือง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. จีรนันท์ เพชรแก้ว

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ดิษยา ศรีนุติยากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานชั่วคราว

นาย ชวิศ (วุฒิพงษ์) ทองภักดี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานชั่วคราว

ดร. กอบชัย ดวงรัตนเลิศ

University of Manchester

งานชั่วคราว

น.ส. สมิตา สกุลไพศาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย สรณภพ เทวปฏิคม

Stanford University

งานชั่วคราว

นาย ธนัน วัชรมัย

งานชั่วคราว

น.ส. นาริน ภูระบัตร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานชั่วคราว

น.ส. กมลลักษณ์ ถนัดกิจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ชนิฎา วุฒิชัยรังสรรค์

มหาวิทยาลัยมหิดล

งานชั่วคราว

ดร. จำเริญตา ปริญญาธารมาศ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ชิดนภา กิตติกุล

Ghent University

งานชั่วคราว

นาย กฤษณะ ป้อมดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานชั่วคราว

น.ส. ไอศวรรย์ อารยะทวีกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานชั่วคราว

นาย จักรกฤษณ์ เนตรแก้ว

Universite Rennes 1

งานชั่วคราว
Page 2 of 3