สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นาย อัครเดช ปิยะแสงทอง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานชั่วคราว

นาย เจริญศักดิ์ เมืองแก้ว

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. เพียงรวี ทองนุ่น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานชั่วคราว

น.ส. รตพร หลิน

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วิลานี สุชีวบริพนธ์

Gifu University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. นงพงา ฐิตินันทพันธุ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. มนัญญา ลิกมลสวัสดิ์

University of Florida

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ณัฏฐิกา งามกิจภิญโญ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย อธิป ฉายากุล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. จารุพัฒน์ วงษ์พานิช

University of Manchester

งานชั่วคราว

น.ส. สุขพิชญา จรัญชล

University of Alberta

งานชั่วคราว

ดร. ภาณุพล สมัยมงคล

Virginia Polytechnic Institute State University

งานชั่วคราว

นาย จิรพัทธ์ เทียมสุพัต

University of Maryland

งานชั่วคราว

ดร. ชนติ จันทรโชติชัชวาล

Kings College, London

งานชั่วคราว

น.ส. วิมลมาศ ศรีนาราง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วสุพล รุ่งธนาภิรมย์

University of Leeds

งานชั่วคราว

น.ส. กนกนันทน์ ไสไทย

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ณัฐพงษ์ ศรีเมือง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. จีรนันท์ เพชรแก้ว

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. กอบชัย ดวงรัตนเลิศ

University of Manchester

งานชั่วคราว

ดร. นพดล กำนิจอุย

University of Sulzberg

งานชั่วคราว

ดร. กิตติคุณ ทรงสมบูรณ์

University of North Carolina at Charlotte

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สุวิมล บุญมี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานชั่วคราว

น.ส. สมิตา สกุลไพศาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. วลีพร พิบูลย์ผล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. นาริน ภูระบัตร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานชั่วคราว

น.ส. กมลลักษณ์ ถนัดกิจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย วชิรวิทย์ เฉลิมพนาพันธ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานชั่วคราว

นาย วรเชษฐ์ พรมรักษ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

รอเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ

ดร. จำเริญตา ปริญญาธารมาศ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ชิดนภา กิตติกุล

Ghent University

งานชั่วคราว

นาย สันติรักษ์ โยธาธิติกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

งานชั่วคราว

นาย กฤษณะ ป้อมดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานชั่วคราว

น.ส. วริศรา แสงทอง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

งานชั่วคราว
Page 2 of 3