สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศ. ดร. ชูกิจ (สุกิจ) ลิมปิจำนงค์

Case Western Reserve University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร. ศรเทพ วรรณรัตน์

Imperial College of Science Technology and Medicine, Univers

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีอีเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

นาย รักษพล ธนานุวงศ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร. วรวรงค์ รักเรืองเดช

University of Arizona

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร. แทนไท ประเสริฐกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

งานชั่วคราว

ดร. ชลิตา ธัญญะคุปต์

University of California at Santa Barbara

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
รอบรรจุ

น.ส. กมลนารี ลายคราม

University of Alberta

กำลังเรียน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

น.ส. ศุภราภรณ์ สุบงกช

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร. อนุชิต อารมณ์สาวะ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร. วัชระ เตียทะสินธ์

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ดร. ศิริวรรณ บุญมา

มหาวิทยาลัยมหิดล

งานชั่วคราว

น.ส. อัมริสา จันทนะศิริ

Universite de Paris VI

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สุปรีชา หริ่มรัชดา

University of Leeds

งานชั่วคราว

นาย เพลงชาติ พรหมมาพันธุ์

Florida State University

งานชั่วคราว

ดร. ยศินทร์ กิติจันทโรภาส

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

นาย อภิรัตน์ ฐิติมั่น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานชั่วคราว

น.ส. ดนิตา(ปิยะมาศ) ชื่นอารมณ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร. ปารวีร์ เล็กประเสริฐ

Duke University Mid Semester Grade Mailer

ออกจากโครงการ

ดร. ภัณฑิลา (สลิสา) อุดร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธเณศ เกิดแก้ว

University of Leeds

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย อัครเดช ปิยะแสงทอง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานชั่วคราว

นาย เจริญศักดิ์ เมืองแก้ว

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. เพียงรวี ทองนุ่น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานชั่วคราว

น.ส. รตพร หลิน

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วิลานี สุชีวบริพนธ์

Gifu University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. นงพงา ฐิตินันทพันธุ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. มนัญญา ลิกมลสวัสดิ์

University of Florida

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ณัฏฐิกา งามกิจภิญโญ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย อธิป ฉายากุล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. จารุพัฒน์ วงษ์พานิช

University of Manchester

งานชั่วคราว

น.ส. สุขพิชญา จรัญชล

University of Alberta

งานชั่วคราว

ดร. ภาณุพล สมัยมงคล

Virginia Polytechnic Institute State University

งานชั่วคราว

นาย จิรพัทธ์ เทียมสุพัต

University of Maryland

งานชั่วคราว

ดร. ชนติ จันทรโชติชัชวาล

Kings College, London

งานชั่วคราว

น.ส. วิมลมาศ ศรีนาราง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วสุพล รุ่งธนาภิรมย์

University of Leeds

งานชั่วคราว

น.ส. กนกนันทน์ ไสไทย

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ณัฐพงษ์ ศรีเมือง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. จีรนันท์ เพชรแก้ว

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. กอบชัย ดวงรัตนเลิศ

University of Manchester

งานชั่วคราว

ดร. นพดล กำนิจอุย

University of Sulzberg

งานชั่วคราว

ดร. กิตติคุณ ทรงสมบูรณ์

University of North Carolina at Charlotte

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สุวิมล บุญมี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานชั่วคราว

น.ส. สมิตา สกุลไพศาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. วลีพร พิบูลย์ผล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. นาริน ภูระบัตร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานชั่วคราว

น.ส. กมลลักษณ์ ถนัดกิจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย วชิรวิทย์ เฉลิมพนาพันธ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานชั่วคราว

นาย วรเชษฐ์ พรมรักษ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

รอเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ

ดร. จำเริญตา ปริญญาธารมาศ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ชิดนภา กิตติกุล

Ghent University

งานชั่วคราว

นาย สันติรักษ์ โยธาธิติกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

งานชั่วคราว

นาย กฤษณะ ป้อมดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานชั่วคราว

น.ส. วริศรา แสงทอง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

งานชั่วคราว
Page 1 of 3